M-67/1993 - Oppfølging av forskrift om husdyrgjødsel - krav til spredeareal

(16.12.1993)

Rundskriv
M-67/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/12080

16.12.1993

Vedlegg: Skjema M-0466 (PDF)

Til

fylkesmennene, landbruksavdelingen og landbrukskontorene, jordbruksetaten, m fl .

Oppfølging av forskrift om husdyrgjødsel - krav til spredeareal

Rundskrivet gir retningslinjer for gjennomføring av spredearealkravet i husdyrgjødselforskriften, herunder reaksjonsformer, saksbehandlingsrutiner og rapportering. Rundskrivet omfatter bare reaksjonsformer via jordbruksavtalesystemet.

Dette rundskrivet erstatter tidligere rundskriv og gir de endelige retningslinjer for oppfølging.

Det presiseres at rundskrivet bare omfatter opplegget for reaksjonsformer via landbruksmyndighetenes virkemiddelsystem. Manglende tilpassing som fortsetter utover de frister som er gitt i overgangsbestemmelsene i forskriften, vil også være et brudd på selve husdyrgjødselforskriften. Nærmere retningslinjer om hvordan slike saker skal handteres er gitt i eget felles brev fra Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet datert 19.01.93.

Det som er nytt i dette rundskrivet:

  • De som ikke har tilstrekkelig spredeareal vil bli trukket en gang pr. år. Trekket vil bli foretatt i forbindelse med søknadsomgangen 31.12.94 som forventes å bli utbetalt i juni 1995, med bakgrunn i data fra produksjonstilleggsskjemaet 31.07 og 31.12.
  • Det vil etter søknadsomgangen 31.12.93 bli foretatt prøvekjøring av de fastlagte rutinene for trekk med basis i data for året 1993.

Departementet har lagt følgende retningslinjer til grunn for gjennomføring av opplegget:

1. Hvilke bruk omfattes av tilpassingen

Fra 01.01.94 omfattes alle bruk med over 20 gjødseldyre­enheter. Fra 01.01.96 omfattes alle bruk med husdyr.

2. Reaksjonsform

Bruk som ikke har nok spredeareal i spredesesongen 1994 på ordinær måte eller ikke har søkt og fått godkjent annet spredeareal eller disponeringsmåte, skal trekkes et nærmere angitt beløp i produksjonstillegget. Trekket vil bli knyttet til oppgitte husdyrtall pr. 31.07.94 og 31.12.94 og de opplysningene som står på skjemaet for beregning av spredeareal (M-0466)levert inn med søknaden om produksjonstillegg 31.12.94. Dersom skjemaet M-0466 ikke leveres inn, brukes de Oppgitte dataene over oppgitt fulldyrket areal 31.07.

Størrelsen på trekkbeløpet er fastsatt til 4.000 kroner for hver gjødseldyreenhet som overstiger godkjent spredeareal, uavhengig av dyreslag. Trekket vil bli foretatt i forbindelse med søknadsomgangen 31.12.94 som forventes å bli utbetalt i juni 1995. Når bruket har tilpasset seg, opphører trekket fra og med første år med tilstrekkelig godkjent spredeareal.

3. Saksbehandling.

Saksbehandlingen vedrørende spredeareal skal følge bestemmelsene i retningslinjenes pkt. 6. Bruk med minst 4 daa fulldyrka areal pr. gjødseldyreenhet har automatisk oppfylt kravet til spredeareal, jfr. pkt. 5.1 i "Retningslinjer om lagring og spredning av husdyrgjødsel” av 01.03.89.

Bruk som ikke fyller dette kravet må ha godkjenning for annet spredeareal fra fylkesmannen, landbruksavdelingen, jfr. pkt. 6.1. Det kan også tas hensyn til annen disponering av gjødsla, for eksempel foredling/salg, se pkt. 4.4. Det er en forutsetning at slik disponering skjer i henhold til gjeldende lovgivning og at foredlingen/omsetningen er reell. Salg av gjødsel skal komme til uttrykk i godkjenningen ved reduksjon i antall gjødseldyreenheter på bruket, mens kjøp/mottak av gjødsel medfører økning i antall gjødseldyreenheter.

Det er laget et eget skjema (M-0466) for beregning av spredeareal og korreksjon i antall gjødseldyreenheter. Skjemaet sendes ut sammen med søknad og registreringsskjema for produksjonstillegg (M-04 01). Brukeren skal fylle ut skjemaet og legge det ved søknaden om produksjonstillegg. Spredeareal utover fulldyrka areal henter brukeren fra godkjenningsskjemaet for spredeareal. Fra skjema M-0466 skal det overføres sum spredeareal, og tillegg eller fradrag i antall GDE (gjødseldyreenheter) til et nytt felt 7 på produksjonstilleggsskjemaet. Bare disse tre tallene vil bli EDB-registrert.

Vedlagt følger skjema M-0466 med et forslag til utfylling. Skjemaet er noe endret fra forrige gang, men det går helst på rekkefølgen på skjemaet. Skjemaet vil ikke være utfylt med navnet på brukeren, det viste seg å være teknisk vanskelig.

Det er viktig at brukerne leverer med skjemaet for beregning av spredeareal ved søknadsomgangen 31.07.94 selv om det ikke skal bli foretatt noe trekk av produksjonstillegget etter denne søknadsomgangen. Ettersom 1994 er første år trekkordningen gjelder, vil dette gi nyttig informasjon til brukeren.

Det er brukerne selv som er ansvarlig for at nødvendig tilpassing skjer innen fristen. På bakgrunn av oppgaver fra fylkesmannen, landbruksavdelingen, kontrollerer kommunen søknadene.

Vedtaket om trekk følger prosedyrene for øvrige trekkordninger. Formelt fattes vedtak om trekk av kommunen. Vedtak om trekk gir klageadgang etter forvaltningslovens kap. VI og melding om klageadgang gis samtidig med utbetaling. Klager behandles i henhold til § 11 i den generelle forskriften om produksjonstillegg.

Det skal normalt ikke gis dispensasjon fra spredearealkravene og dispensasjonen bør ikke gå utover et halvt år. Fylkesmannen avgjør søknader om dispensasjon. Ved behandling av søknader samrår landbruksfaglig avdeling med den miljøvernfaglige.

4. Statistikk. - Rapportering

NIT vil etter de to søknadsomgangene kjøre ut to lister som viser de bruk som mangler spredeareal.

1. Bruk med inntil 20 gjødseldyreenheter, PT-1006.

2. Bruk med mer enn 20 gjødseldyreenheter, PT-1005.

Listene vil inneholde:

  • fødselsnummer
  • navn
  • antall gjødseldyreenheter
  • antall daa. spredeareal
  • antall daa. for lite spredeareal
  • trekkbeløp

Listene vil bli sendt til landbrukskontoret, fylkesmanneri, landbruksavdelingen og Landbruksdepartementet.

Listene er sendt ut nå i begynnelsen av desember med bakgrunn i talla fra søknadsomgangen 31.07.93. Disse listene vil ikke være helt fullstendig før en får med seg søknadsomgangen 31.12. For periodedyr som slaktegris, har en beregnet årsproduksjon ved å gange dyretallet 31.07 med 12/7. Der hvor en ikke har data 31.07 har en brukt data fra 31.12.92, dette gjelder f.eks vinterfora sauer. For livkylling hvor det ikke er bestemt noe antall pr. GDE har en foreløpig satt 620 som et antall pr. GDE for å ha noe å beregne GDE ut i fra.

Landbrukskontoret kontroller listene og gir melding til fylkesmannen, landbruksavdelingen, om eventuelle feil. Det er viktig at Dere også lar oss få beskjed om eventuelle feil ved de beregningene som er gjort, slik at vi kan få rettet opp det ved neste utkjøring.

Landbruksavdelingen hos fylkesmannen sender inn en oversikt til Landbruksdepartementet innen 15.01.94 som viser:

  • antall som har søkt om å få godkjent spredeareal for 1994.
  • antall som har fått godkjent spredeareal for 1994.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

Ragnar Mjelde

Saksbehandler: Bent Gunnar NæssØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55