M-68/1994 - Nytt formular for anbudsinnbydelse for utførelse av skogsveianlegg

(07.09.1994)

Rundskriv
M-68/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/01831

07.09.1994

Til

Fylkesmennene, Landbruksavdelingen, Norges skogeierforbund (inkl. skogeierforeningene), Norsk skogbruksforening (NORSKOG), Statskog SF, Maskinentreprenørenes forbund (MEF)

Nytt formular for anbudsinnbydelse for utførelse av skogsveianlegg

Vedlagt følger nytt formular for anbudsinnbydelse for utførelse av skogsveianlegg. (Ikke elektronisk).

Formularet skiller seg ikke vesentlig fra det gamle (M-271 TRE), men er noe modernisert slik at det i større grad korresponderer med bestemmelsene i Norsk standard (NS) 3400 "Regler om anbudsinnbydelse for bygg og anlegg”, samt Landbrukdepartementets nye anbuds- og normalkontraktformularer (M-271 TRE og M-272 TRE).

Departementet vil oppfordre alle parter i veibyggingen om å benytte det nye formularet ved anbudsinnbydelser for bygging av skogsveier. Sammen med de nye formularene for anbud og normalkontrakt, utgjør det et fullstendig avtaleverk for veibyggingssaker.

Departementet har fått enkelte henvendelser om formularene for anbud og normalkontrakt, utsendt med brev herfra den 19. mai d.å., og vil derfor komme med følgende presiseringer:

1. Vedr. anbudsformular

a) Ved uoverenstemmelse mellom partene
Bestemmelsen i normalkontrakten om at “uoverenstemmelse mellom partene skal søkes løst ved å konferere Norsk standard (NS) 3400,3408 og 3420” gjelder både for uoverenstemmelser i normalkontakten og i anbudet. Dette fordi akseptert anbud gitt på anbudsformularet (M-271) er ment å skulle inngå som en del av endelig kontrakt (M-272).

b) Til pkt. 1.12 “Særlige forhold”
Under punktet om særlige forhold står det blant annet at byggherren er ansvarlig for påvisning av kabler og ledninger. Denne bestemmelsen er imidlertid kun ment å skulle omfatte kabler eller ledninger byggherren har kjennskap til eller åpenbart burde kjenne til. Departementet vil presisere at entreprenør har et hovedansvar for ikke å skade eventuelle kabler eller ledninger ved utførelse av byggeoperasjoner.

2. Vedr. normalkontrakt

a) Til pkt. 4 “Tidsfrister, avbrudd, erstatning, mulkt”, 3. avsnitt:
Denne bestemmelsen skal tolkes slik at byggherre kan heve en kontrakt dersom entreprenør overskrider dato for ferdigstillelse med mer enn en måned, uavhengig av om entreprenør har betalt dagmulkter tilsvarende maksimum 20 % av kontraktsummen eller ikke.

b) Til pkt. 9.2 “Krav til faktura for sluttopp gjør - betalingsfrist”, 1. avsnitt.
Her benyttes betegnelsen “kontraktsum”

Vanligvis kan en velge mellom to kontraktstyper ved bygging av skogsveier:

  • “sum fiks-ferdig” kontrakt, hvor entreprenør setter en fast pris for veianlegget uavhengig av enhetspriser og måling.
  • kontrakt basert på enhetspriser for ulike arbeidsoperasjoner med tilhørende kvantiteter

Bestemmelsene i pkt. 9.2, 1. avsnitt er ment å skulle tolkes slik at det for kontrakter basert på enhetspriser og prosjekterte kvantiteter kan inngås avtale om endring av kontraktssummen, dersom de endelige kvantiteter avviker med mer enn +/-15 % fra prosjekterte kvantiteter i det aksepterte anbudet. Departementet har forutsatt at eventuell avregning for avvik bare skal skje for den del av avviket som overstiger 15 %.

Dette betyr at entreprenør eller byggherre ikke kan kreve kompensasjon for avvik mellom prosjekterte og målte kvantiteter. som avviker mindre enn +/-15 % av prosjekterte kvantiteter.

Denne bestemmelsen fantes også i den tidligere utgaven av normalkontrakten og den har fungert tilfredstillende. Med bakgrunn i tidligere praksis vil departementet anbefale brukerne å opprettholde bestemmelsen slik den er gitt i formularet.

Dersom byggherre og entreprenør eventuelt skulle bli enige om andre regler for avregning. må det foretas endringer i bestemmelsen i form av overstrykninger/ innsetting av ny tekst.

Departementet ber om at fylkesmannens landbruksavdeling videresender formularet til kommunene.

Med hilsen

Ivar Ekanger e.f.

Jens Chr. Delphin
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55