M-68/1995 - Vedr.forskrift for tilskudd til veilednings- og informasjonsprosjekter innen økologisk landbruk

R-431 (20.11.1995)

Rundskriv
M-68/1995
R-431

Saksnr. 1995/03324

20. november 1995

Vedlegg: Forskrift for veilednings- og informasjonsprosjekter innen økologisk landbruk (utgått)

Til

Alle kommuner, Alle fylkesmenn, landbruksavdelingen, Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag, Landbrukets forsøksringer, Norsk senter for økologisk landbruk, Debio, Norsk Økologisk Landbrukslag, Produsentlaget for økologiske produkter, Biologisk-dynamisk Forening
Kopi: Statens landbrukstilsyn

Forskrift for veilednings- og informasjonsprosjekter innen økologisk landbruk

Ved årets jordbruksavtale ble det bestemt å avsette 2,5 mill kroner til veilednings-/ informasjonsprosjekter innen økologisk landbruk. Det ble videre bestemt at søknad om prosjektmidler kan fremmes av økologiske fagseksjoner, forsøksringer og andre. Retningslinjer for bruk og administrasjon av midlene skulle fastsettes av Landbruksdepartementet etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Vedlagt følger Forskrift for veilednings- og informasjonsprosjekter innen økologisk landbruk fastsatt av Landbruksdepartementet 30. oktober 1995. Forskriften trer i kraft 1. januar 1996. Statens landbrukstilsyn er bevilgende myndighet og vil annonsere fristen for å søke om prosjektmidler på et seinere tidspunkt.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

   
   

Carl Erik Semb

Saksbehandler: Torgun M. Johnsen
Faxnr: 22 24 95 55