M-69/1993 - Forskrift om katastrofeordningen i honningproduksjon og vedtekter for fondet for katastrofeordningen i planteproduksjon, m m.

(03.12.1993)

Rundskriv
M-69/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/02372

03.12.1993

Til

Fylkesmannen, Landbruksavdelingen, jordbruksetaten, Landbrukskontoret, jordbruksetaten, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Medlemmene og varamedlemmene i Styret for fondet for katastrofeordningen i planteproduksjon, m.m., Bisjukdomsnemnda, Norges Birøkterlag

Forskrift om katastrofeordningen i honningproduksjon og vedtekter for fondet for katastrofeordningen i planteproduksjon, m m.

Vedlagt følger ett eksemplar av “Forskrift om katastrofeordningen i honningproduksjon” fastsatt 24.11.93 og med virkning fra samme dato, og “Vedtekter for fondet for katastrofeordningen i planteproduksjon, m.m., fastsatt 27.10.93. (ikke elektronisk)

I forbindelse med årets jordbruksforhandlinger ble det vedtatt å endre ordningen med avlingsskadetrygd til en katastrofeordning. På denne bakgrunnen er “Forskrift for erstatning for svikt i honningproduksjonen” erstattet av “Forskrift om katastrofeordningen i honningproduksjon”, og “Styret for avlingsskadefondet” er endret til “Styret for fondet for katastrofeordningen i planteproduksjon, m.m.”.

For å komme i betraktning under “Forskrift om katastrofeordningen i honningproduksjon”, trenger ikke søkeren å være berettiget til produksjonstillegg etter forskrifter om produksjonstillegg i jordbruket, men det er et krav at biholdet utgjør minst 20 produksjonskuber. Siden katastrofeordningene i planteproduksjon og honningproduksjon begge omfatter produksjonstap, er forskriftens generelle punkter blitt helt eller delvis sammenfallende med tilsvarende punkter i “Generell forskrift om produksjonstillegg i jordbruket”.

Inntektsreduksjonsfaktoren er avviklet mot at det er stilt krav om minst 20 produksjonskuber og at egenandelen er endret fra 30 til 37 %. Ordningen har dermed blitt forenklet samtidig som den har blitt mer i samsvar med “Forskrift om katastrofeordningen i planteproduksjon”.

Som en følge av at det i vår ble påvist varroamidd i flere bigårder i Norge, er det innført flyt­terestriksjoner for mange birøktere, som uforskyldt mis­ter deler av sin inntekt. Svikt i honningproduksjon pga. pålagte flytterestriksjoner i forbindelse med varroamidd omfattes av “Forskrift om katastrofeordningen i honningproduksjon”.

I forbindelse med omorganiseringen i den ytre etat er fylkeslandbrukskontoret endret til fylkesmannen, og land­brukskontoret endret til kommunen i forskriften.

Forskott på erstatning kan ubetales med inntil 65 % av antatt erstatning, dersom søkeren av økonomiske grunner har behov for det.

Minstebeløp til utbetaling er endret fra kr 500,- til kr 1 000,- for å lette saksbehandlingen og for å få samsvar med tilsvarende grense for andre ord­ninger under “Fondet for katastrofeordningen i planteproduksjon, m.m.”. Av samme årsak er søknadsfristen endret fra 30. oktober til 31. oktober.

I tillegg er det gjort mindre redaksjonelle endringer i forskriften.

Søknadsfristen for ordningen med erstatning for svikt i honningproduksjon er utsatt til 15.12.93 for skadeåret 1993.

Dersom Dere ønsker flere eksemplarer av forskriften, kan denne bestilles fra Trykksakekspedisjonen, tlf.nr. 22 34 98 60. Forskriften har nr. M-0612.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

Kjell Nyhus

Saksbehandler: Nanna BerganØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55