M-71/1994 - Revisjon av forskrift om katastrofeordningen i honningproduksjon

(12.10.1994)

Rundskriv
M-71/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/07664

12.10.1994

Til

Fylkesmennene, Landbruksavdelingen, jordbruksetaten, Kommunene, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Medlemmene og varamedlemmene i Styret for fondet for katastrofeordningen i planteproduksjon, m. m., Bisjukdomsnemnda, Norges Birøkterlag

Revisjon av forskrift om katastrofeordningen i honningproduksjon

Vedlagt følger ett eksemplar av “Forskrift om katastrofeordningen i honningproduksjon” fastsatt 14.10.94 og med virkning fra samme dato. (ikke elektronisk)(utgått)

For å få en raskere og enklere behandling av søknadene om erstatning for svikt i honningproduksjon, vil Landbruksdepartementet fastsette priser for skadeåret om høsten i skadeåret, slik at utbytte i skadeåret og erstatningsbeløp kan beregnes når nødvendig dokumentasjon foreligger fra søker.

Som en følge av at utbetaling kan skje alt om høsten, er mulighet til å utbetale ev. forskudd tatt ut av forskriften.

Pga. foreslått endret praksis med hensyn til prisfastsettelse for skadeåret, er beregningsformelen noe endret. Landbruksdepartementet vil på grunnlag av prisanslag fra Honningecentralen fastsette følgende to priser for skadeåret til bruk i beregningen:

d = Fastsatt pris i kroner pr kg honning for skadeåret,

e = Kompensasjon for tapt produkttilskudd over jordbruksavtalen i kroner pr kg honning i skadeåret

Fastsatt pris i kroner pr kg honning i skadeåret (d) tilsvarer summen av Honningcentralens grunn- og tilleggspris, mens kompensasjon for tapt produkttilskudd over jordbruksavtalen i kroner pr kg honning i skadeåret (e) tilsvarer produkttilskuddet over jordbruksavtalen.

I tillegg til ovennevnte er “Forskrift om katastrofeordningen i honningproduksjon” endret i samsvar med “Generell forskrift om produksjonstillegg i jordbruket” av 13.07.94.

Dersom Dere ønsker flere eksemplarer av forskriften, kan denne bestilles fra Trykksakekspedisjonen, tlf nr. 22 34 98 60. Forskriften har nr. M-0612.

Med hilsen

Magne Stubsjøen e.f.

Carl Erik Semb

Saksbehandler: Nanna BerganØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55