M-7/1998 - Økologisk landbruk - Debios driftsregler for landbruksproduksjon 1998

R-609 (16.03.1998)

Rundskriv
M-7/1998
R-609

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1997/03753

16. mars 1998Erstatter rundskriv M-1/97

Til

Alle fylkesmenn, landbruksavdelingen,
Alle kommunale landbrukskontor, Alle Fylkesveterinærer, Statens Landbrukstilsyn, Statens Næringsmiddeltilsyn, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk senter for økologisk landbruk, Landbrukets forsøksringer, Debio

Økologisk landbruk - driftsregler 1998

Vedlagt følger Debios driftsregler for økologisk landbruksproduksjon gjeldende fra og med vekstsesongen 1998. Kapittel 3 og 4 er fastsatt som utfyllende bestemmelser til Forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer.

Karenstid for planteproduksjonen (pkt. 3.2. l.) er endret blant annet på grunn av at det oppsto en del problemer i forhold til tilskuddsordningene etter forrige endring. For å lette overgangen til ny regel er det for 1998 fastsatt følgende overgangsordning: Forvekster høstet fra karensareal hvor det ikke er benyttet ulovlige innsatsmidler de siste 12 måneder før høsting klassifiseres som økologiske når de er dyrket/brukt på egen gård eller annen økologisk gård i samme region som det er organisert samarbeid med . Fra 1999 vil alt for fra karensareal bli klassifisert som konvensjonelt.

Videre er det nå en forutsetning for økologisk godkjenning at inspeksjon er utført i løpet av karenstiden (pkt. 3.2.2.). Frist for påmelding til Debios kontrollordning mot ordinær avgift er 20. mars. Påmeldingsfrist mot tilleggsavgift er 1. juni. For merkegodkjenning av annet enn åkerjordsproduksjoner (f.eks. veksthus, soppdyrking), kan påmelding mot tilleggsavgift også skje etter 1. juni. Produsenter som deltok i ordningen i 1997 trenger ikke melde seg på nytt.

Endringene i pkt. 3.3.3., organisk gjødsel fra ikke-økologisk drift, innebærer at ikke-restriksjonsbelagt organisk gjødsel i henhold til Liste 1B kan tilføres i mengder inntil 6 kg total-nitrogen pr. dekar og år. Slik bruk skal beskrives i driftsbeskrivelsen, men forhåndsgodkjenning fra Debio er ikke påkrevd. Vi vil imidlertid understreke at regelen gjelder pr. dekar hvor gjødsel tilføres. Det er ikke på noe areal tillatt å tilføre mer enn 6 kg total-nitrogen fra ikke-restriksjonsbelagt organisk gjødsel uten forhåndstillatelse. For kompostert vegetabilsk og animalsk materiale gjelder egne regler, se pkt. 3.3.9.

For øvrig er det gjort flere mindre endringer i regelverket. Kapittel 3 i driftsreglene, planteproduksjon, er som følge av EØS-avtalen fastsatt i tråd med EUs bestemmelser på området. EUs regelverk for økologisk landbruk omfatter pr. i dag ikke regler for husdyrproduksjon, men slike regler er nå under utvikling. Når EU vedtar sine husdyrregler vil kapittel 4 i driftsreglene, husdyrproduksjon, kunne måtte endres.

Driftsreglene for økologisk landbruksproduksjon vil være under kontinuerlig vurdering som følge av faglig utvikling på området. I tillegg vil vedtak i EU kunne nødvendiggjøre revisjon av reglene. Fram til neste revisjon vil det spesielt bli gjort faglige vurderinger i forbindelse med reglene for fjørfe. Videre vil innføring av et eventuelt krav til andel egenprodusert for bli vurdert.

Vi ber Debio gjøre driftsreglene samt dette rundskrivet kjent for deltakere i kontrollordningen og andre interesserte.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

Carl Erik Semb

Saksbeh: Sissel Langørgen
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55