M-72/1994 - Avlingsmengder - prognoser for 1994

(12.10.1994)

Rundskriv
M-72/1994

Saksnr. 1994/09410

12.10.1994

Til

Fylkesmennene, Landbruksavdelingen, jordbruksetaten, Statistisk sentralbyrå, Kongsvinger, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Landbrukets priscentral, Statkorn, Grovfôrsenteret, Selskapet for Norges Vel

Avlingsmengder - prognoser for 1994

Mens det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som er ansvarlig for den endelige avlingsstatistikken for samtlige jord- og hagebruksvekster, er arbeidet med innsamling av avlingsprognoser fordelt på flere instanser.

Landbrukets Priscentral (LPC) har fom. 1991 organisert arbeidet med innsamling av data og prognoseutarbeidelse for hagebruksvekstene. Statkorn står for innsamling og bearbeiding av avlingsprognoser for korn.

Vi må be om bistand fra Fylkesmennenes Landbruksavdeling vedrørende innsamling av avlingsprognoser for poteter, gras, rotvekster og andre fôrvekster. Forventet avling skal registreres ved utgangen av oktober. Vennligst benytt aktuelle felter, dvs, alle unntatt korn og frø, i vedlagte skjema «Melding om vonene for årsvoksteren ved utgangen av månaden» (M-0057 N).

Rapport, inklusiv en kort vurdering av årsveksten, skal sendes departementet innen 10. november 1994.

Prognosetallene for poteter og fôrvekster skal brukes av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning i forbindelse med fastsettelse av normalårsavlinger for 1994.

Med hilsen

Magne Stubsjøen e.f.

   
   

Carl Erik Semb

Saksbehandler: Nanna Bergan