M-73/1994 - Endring av forskrift om nedskriving av utgifter til skyssgodtgjørelse og reisetillegg ved veterinære sjuke- og inseminasjonsreiser

(11.10.1994)

Rundskriv
M-73/1994

Saksnr. 1994/09419

11.10.1994

Til

alle fylkesmenn, landbruksavdelingene, Alle fylkes veterinærer og distriktsveterinærer, Den norske veterinærforening, Alle landets veterinærer

Endring av forskrift om nedskriving av utgifter til skyssgodtgjørelse og reisetillegg ved veterinære sjuke- og inseminasjonsreiser

Forskriften er gjennomgått med tanke på tilpasning til fylkesmannsembetet. Viktigste redaksjonelle endring er gjort i § 3.2 der det vises til at takster for ventetid og reisetillegg pr. km er fastsatt i samband med jordbruksoppgjøret (tidligere Den Norske Veterinærforenings veiledende satser). Det er ellers foretatt tekniske endringer for å tilpasse forskriften til en mer oppdatert form. Paragrafene 7,8,9 og 10 er derfor tatt inn. Det er ellers ikke foretatt prinsipielle eller materielle endringer i forskriften.

Kommentar til enkelte paragrafer i forskriften:

§ 2 Virkeområde

I punkt e. er det sagt at reiserefusjon ikke skal gis der hvor de totale reiseutgifter står i et urimelig forhold til dyrets/dyrenes verd. Vurdering foretas av veterinær i det enkelte tilfelle.

§ 3 Tilskottene omfatter

3. Ventetid
Det presiseres at det ikke skal beregnes honorar for første halve timen av eventuell ventetid.

§ 4 Vilkår

1. Om beregning av reiste kilometer.
a) Det understrekes at det er veterinærens faste kontorsted, eventuelt kontordagsted som skal nyttes ved beregning av tilskottsberettigede kilometer, både i og utenfor kontortid. Unntak, jfr. Bestemmelsen under § 4.3 .a, om avstikker, der vedkommende vegskill er utgangs- og endepunkt.
b) Kravet om at reisen skal foretas av nærmestboende veterinær som har hatt anledning til å påta seg vedkommende sjuke/inseminasjonsbesøk skal gjelde uavkortet. Vi understreker kravet “om annen veterinær tilkalles, skal avstanden fra nærmestboende veterinær som kunne ha foretatt reisen legges til grunn ved beregning av reiseutgiftene”.

2. Rekvirentens egenandel
a)
Beregning av rekvirentens egenandel og refusjon av utgifter ved veterinære sjuke/inseminasjonsreiser er i prinsippet basert på bruk av egen bil i tjenesten (landverts reisemåte). ønske om å nytte leid transport (drosje/leiebil) i en viss utstrekning som grunnlag for refusjon må forelegges tilskottsmyndighetene. Slik godkjenning kan ikke påregnes uten i spesielle tilfelle for kortere tid på grunn av kjøreuhell m.v. Uforskylt ventetid under reise samt reise med andre transportmidler enn motorvogn, motorsykkel og tog skal godtgjøres etter medgått tid i minutter.

Rekvirentens egenandel er 40 kilometer. Det er presisert at ordningen kun omfatter rekvirenter som ved landverts forbindelse bor mer enn 20 km fra veterinærens kontorsted. Det vil si at alle rekvirenter på og innenfor denne grense, uansett kjørerute som benyttes, betaler sin egenandel uten belastning for ordningen.

b) Vedrørende fordeling av egenandelen når reiselengden er over 40 løpende km og der er 2 eller flere rekvirentbesøk langs samme vegstrekning (hovedreise). Hovedreisen skal alltid beregnes som om det var foretatt korteste veg tur/retur mellom veterinærens kontorsted og fjernestboende rekvirent, fratrukket rekvirenten(e)s egenandel.

3. Besøk som krever avstikker fra hovedreisen, rundkjøring
b)
Rekvirentbesøk i samband med hovedreise som krever valg av en annen reiserute enn korteste veg mellom reisens utgangspunkt og fjernest boende rekvirent. Et slikt rutevalg, benevnt rundkjøring eller trekantkjøring, hvor utgangspunkt og endepunkt er forskjellige steder på hovedreisen, skal i likhet med avstikker betraktes som egen reise. Rundkjøring skal belastes for kjørelengden på rundkjøringen fratrukket rekvirenten(e)s egenandel og eventuell innspart kjørelengde på hovedreisen som følge av rundkjøringen.

Det grunnleggende prinsipp er at alle rekvirentbesøk skal belastes en egenandel tilsvarende reiseutgifter med egen bil for opptil 40 løpende km, med unntak av koordinerte besøk langs samme vegstrekning der egenandelen fordeles på de besøkte rekvirenter.

Det understrekes at alle rekvirentbesøk i forbindelse med en hovedreise (avstikker, rundkjøring) som brettiger til refusjon, skal føres på hovedskjemaet under samme nummer som hovedreisen.

§ 5 Dokumentasjon, innsending av skjema

Rekvirenten skal attestere med fullt navntrekk og det oppgitte tidspunkt for besøket skal være ved besøkets slutt. Attestasjonen kan gis av rekvirenten selv, medlemmer av rekvirentens familie, ansatte på bruket eller av andre som er tilstede som kan gi slik attestasjon, men kravet er at navnet er leselig.

I de tilfeller det ikke er mulig å få attestasjon på besøkstidspunktet, skal et eget kort for attestasjon, utfylt av veterinæren, legges igjen for underskrift og innsending snarest mulig. Kortet har kode M-400 og kan bestilles fra Statens Trykksaksekspedisjon, eventuelt sammen med det øvrig skjemamateriell for ordningen. Skjema for kombinerte reiser har kode M-345, hovedskjema har kode M-351 og samleregning har kode M-352.

Vi understreker at fylkesmannen har adgang til å framlegge veterinærers refusjonsoppgjør for veterinærmyndighetene gjennom fylkes­veterinærene.

Med hilsen

Magne Stubsjøen

   
   

Kjell Nyhus

Saksbeh.: Per Finset