M-75/1993 - Omleggings- og arealtilskudd til økologisk landbruk

(21.12.1993)

Rundskriv
M-75/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/13289

21.12.1993

Til

Alle landbrukskontor, Alle fylkesmenn, landbruksavdelingene, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio

Omleggings- og arealtilskudd til økologisk landbruk

Vedlagt følger forskrift om omleggings- og arealtilskudd til økologisk landbruk gjeldene fra 01.01.94. (Ikke elektronisk). Av endringer i forhold til tidligere kan nevnes økning av arealtilskuddet fra kr 50,- til kr 75,- pr daa. Videre er avgiftene til Debio og frist for innbetaling av disse, endret i forhold til tidligere.

Kommentarer til forskriften:

§ 2 Definisjoner

Tilskuddsberettiget areal begrenses til fulldyrka og overflatedyrka jord. Det gis ikke tilskudd til gjødsla beite, arealer i brakk o.l., arealer ute av drift og bortleid areal. Dette tilsvarer følgende koder i søknadsskjemaet for produksjonstillegg: kode 300 minus kode 212, 290, 292 og 293.

§ 4 Omleggings- og arealtilskudd

2. Arealtilskudd
Ved årets jordbruksoppgjør ble satsen for arealtilskudd bestemt økt til kr 75,- pr daa i 1994.

Arealtilskuddet gis som et årlig tilskudd til bruk som tidligere har fått omleggingstilskudd. Dersom bruket har fått areal i tillegg etter perioden med omleggingstilskudd, kan det gis tilskudd også til dette forutsatt at det oppfyller øvrige vilkår i ordningen.

§ 5 Innsending og behandling av søknader

Frist for å søke om omleggingstilskudd til økologisk landbruk er 10. januar og frist for innsending av driftsopplysninger og innbetaling av avgifter til Debio er 20.mars. På bakgrunn av dette legges følgende tidsplan til grunn for saksbehandlingen:

10. januar

Søknadsfrist

25. januar

Landbrukskontoret videresender søknadene til fylkesmannen, landbruksavdelingene. Kopi av søkernes søknad om produksjonstillegg fra 31.07.93 vedlegges.

1. februar

Fylkesmannens landbruksavdeling sender oversikt over søkerne til Debio vedlagt kopi av søknadene om produksjonstillegg.

20. februar

Debio sender skjema for utfylling av driftsopplysninger til hver enkelt søker.

20. mars

Frist for innsending av skjema for driftsopplysninger fra søkerne til Debio. Frist for innbetaling av grunnavgift fra søkerne til Debio.

1. oktober

Debio sender melding til fylkesmannens landbruksavdeling om hvilke bruk som er godkjent.

Der frister faller på helligdag, gjelder påfølgende hverdag etter fastsatt dato.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at kopi av søknad om produksjonstillegg skal vedlegges oversikten fra fylkesmannen til Debio innen 1. februar.

Fylkesmannen utbetaler tilskudd etter avsluttet dyrkingssesong. I fylkesmannens brev til søkerne skal det gå fram hvordan tilskuddet er regnet ut og videre opplyses om søkernes klagerett etter forvaltningsloven.

Vedlagt følger søknadsskjema, samt driftsregler for merkegodkjenning og omleggingstilskudd/arealtilskudd. (Ikke elektronisk)

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

Ragnar Mjelde

Saksbehandler: Torgun M. JohnsenØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55