M-76/1995 - Endring i Forskrift om bruk m.v. av skogavgift

R-439 (18.12.1995)

Rundskriv
M-76/1995
R-439

Saksnr. 1994/10978

18.desember 1995

Endret forskrift om bruk m.v. av skogavgift, fastsatt av departementet den 18. desember 1995.(utgått)

Til

Fylkesmennene, Landbruksavdelingen, Kommunene, Skattedirektoratet, Norges Skogeierforbund, Haldenvassdraget Skogeierforening, Nedre Glommen Skogeierforening, Glommen Skogeierforening, Trysilvassdraget Skogeierforening, Mjøsen Skogeierforening, Vestfold-Lågen Skogeierforening, Drammensdistriktets Skogeierforening, Telemark Tømmersalgslag, Nidara Tømmersalgslag, Agder Skogeigarlag, Rogaland Skogeigarlag, Hordaland Skogeigarlag, Sogn og Fjordane Skogeigarlag, Møre og Romsdal Skogeigarlag, Sør-Trøndelag Skogeierforening, Inn-Trøndelag Skogeierforening, Namdal Skogeierforening, Nordland Skogeierforening, Troms Skogeierforening, Norsk Skogbruksforening (NORSKOG), Norsk Allmenningsforbund, Statskog SF

Endring i Forskrift om bruk m.v. av skogavgift.

Vedlagt følger endret forskrift om bruk m.v. av skogavgift, fastsatt av departementet den 18. desember 1995.

I forskriften er det fastsatt et nytt 5. ledd i § 5 med følgende ordlyd: «Dersom det på eiendommen er åpenbare behov for foryngelsestiltak eller ungskogpleie, kan kommunen begrense utbetalingen av skogavgift til andre typer tiltak for å sikre nok skogavgiftsmidler til å finansiere disse skogkulturtiltakene »

Forslaget ble sendt til høring sammen med forskrift om innbetaling av skogavgift og måling av skogsvirke mv., og frist for å komme med uttalelse var 20.1.1995.

Fylkesmennenes landbruksavdeling og kommunene var overveiende positive til forslaget, og det ble gitt uttrykk for at man i enkelte tilfeller hadde savnet en slik mulighet. Skogeierforeningene, med noen unntak, hadde innvendinger som i hovedsak gikk ut på at skogbruksloven gir tilstrekkelig sikkerhet og at forslaget dermed er overflødig.

Skogbruksloven har riktignok bestemmelser (§§ 17 og 23) om at det kan gis påbud om at det skal utføres skogkulturarbeider under bestemte forutsetninger og at dette kan finansieres med innestående skogavgiftsmidler, men disse bestemmelsene gir ikke skogoppsynet muligheten til å bruke skogavgiftsordningen som et aktivt virkemiddel til å gjennomføre skogpolitikken. Anvendelsen av paragrafene begrenses dessuten ved at sakene tar tid.

Den nye bestemmelsen i forskriften markerer at skogavgiftens hovedformål er å sikre at de viktigste skogkulturinvesteringene blir gjennomført. Den gir mulighet for å kunne gripe inn i de spesielle situasjoner der skogeierne har et betydelig etterslep i skogkulturen samtidig som det brukes så stor andel av innestående skogavgift til andre formål at det ikke er nok midler igjen til de viktigste skogkulturinvesteringene.

Bestemmelsen, sammen med 8 %-regelen, gir skogoppsynet bedre grunnlag for å følge opp skogkulturinvesteringene i årene framover.

Flere eksemplarer av forskriften kan bestilles fra Statens Trykksakekspedisjon, Postboks 8169 Dep, 0032 Oslo, tlf 22 24 98 60.

Med hilsen

Oluf Aalde

   
   

Rune Nordrum