M-77/1995 - Administrasjonstilskudd til avløserlag

R-440 (21.12.1995)

Rundskriv
M-77/1995
R-440

Saksnr. 1995/9468

21. desember 1995

Til

Fylkesmannen, Land bruksavdelingen

Administrasjonstilskudd til avløserlag

Beregningsmåten for administrasjonstilskudd til avløserlag blir lagt om fra 1.1.1996. Administrasjonstilskuddet blir fra 1996 fastsatt på følgende måte:

  • 2,4 % av beregnet refusjonsbeløp for avløserordning ferie og fritid
  • kr 1,‑ pr. dekar for planteproduksjon unntatt grovfôrproduksjon
  • kr 140,‑ pr. medlem

Avløserlag kan få inntil kr 1.100 i administrasjonstilskudd pr. landbrukseigedom.

Ekstra administrasjonstilskudd
I tillegg ble det avsatt ca. 1 mill. kroner som skal fordeles på fylkene.

Tabellen nedenfor viser hvordan dette beløpet er fordelt på fylkene. Fordelingen er foretatt med utgangspunkt i fylkenes prosentvise reduksjon i administrasjonstilskudd etter at beregningsmåten ble lagt om.

Fylke

Til fordeling

Østfold

63.000

Oslo og Akershus

48.000

Hedmark

97.000

Oppland

75.000

Buskerud

93 000

Vestfold

85.000

Telemark

67.000

Aust-Agder

28.000

Vest-Agder

24.000

Rogaland

79.000

Hordaland

112.000

Sogn og Fjordane

106.000

Møre og Romsdal

50.000

Sør-Trøndelag

39.000

Nord-Trøndelag

56.000

Nordland

35.000

Troms

19.000

Finnmark

4.000

Søknad
Avløserlagene må sende søknad til fylkesmannen om ekstra administrasjonstilskudd for 1996. Foreløpig budsjett skal være lagt ved søknaden. Fylkesmannen behandler og avgjør søknadene.

Fylkesmannen fastsetter selv frist for å sende inn søknad.

For avløserlag som dekker områder i flere fylker, avgjør fylkesmennene i de aktuelle fylker i fellesskap søknaden.

Fylkesmannen fordeler beløpet innen fylket til de avløserlagene som får størst reduksjon i administrasjonstilskuddet fra 1995 til 1996. Fylkesmannen kan legge vekt på andre forhold enn reduksjon i administrasjonstilskudd.

Fylkesmannen skal gi tilbakemelding til departementet om hvilke kriterier det er lagt vekt på ved fordeling av midlene.

Utbetaling
Fylkesmannen posterer utgiftene på samme post som administrasjonsutgifter for avløserlag.

Det vil bli gitt en kort orientering om ordningen i rundskriv om refusjon av administrasjonsutgifter for avløserlag som vil bli ut sendt til fylkesmannen, avløserutvalget, kommunen og avløserlaget.

Med hilsen

Martin Holtung

   
   

Aase Storhaug

Saksbehandler: Inger Korsnes