M-8/1993 - Kontroll av investeringstilskott - rapportering og resultater

(15.01.1993)

Rundskriv
M-8/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/00665

15.01.1993

Til

alle Fylkeslandbrukskontorene, Jordbruksetaten

Kontroll av investeringstilskott - rapportering og resultater

Innhold

  • Frist for innsendelse av rapporter for 1992
  • Rapport om kontrollen i 1991
  • Oppfølgingsregister
  • Kontrollen 1993.

Innsendelse av rapporter om kontrollen i 1992

Registrering av kontrollresultatene, og overføring av data til oppfølgingsregister, kan foregå som tidligere også for den kontrollen som ble utført i 1992. (så langt en kjenner til, til tross for omlegginger ved NIT-Landbruk)

Som tidligere år ønsker Landbruksdepartementet følgende materiell i forbindelse med rapportering av kontrollen:

  • Kopi av markrapporter
  • Kopi av kontorrapporter
  • Oversendelsesbrev med eventuelle særlige merknader til kontrollen.

Rapporter om kontrollen kan sendes inn fortløpende gjennom året eller sendes inn samlet ved årsslutt. De som ennå ikke har rapportert om kontrollen i 1992 bes om å gjøre dette så snart som mulig og senest innen 15. februar 1993.

Vi ønsker å få melding også fra de som eventuelt ikke har foretatt kontroll i 1992.

Kontrollen i 1991

Ved en inkurie har ikke resultatene fra kontrollen i 1991 blitt oversendt tidligere.

Det er imidlertid, iflg rapportene, ført en god kontroll i 1991. Det er også rapportert om kontroll av andre tilskott enn de tradisjonelle investeringstilskottene, slik fylkeslandbrukskontorene er oppfordret til. Tilskott løyvd og utbetalt ved fylkeslandbrukskontorene blir etter hvert dominerende og fylkeslandbrukskontorene har også kontrollansvar for disse.

Vedlagt er tabeller med resultater fra kontroll av investeringstilskott i 1991, samlet for hele landet og de enkelte fylkesresultater til hvert enkelt fylke.

Oversikten over de ulike tilskottsordninger er kun tatt med for å antyde omfanget av virkemiddelbruken, og er neppe hverken fullstendig eller helt eksakt. Tilsvarende oversikt ble laget for 1990, og utviklingen fra år til år kan være interessant å se på.

Oppfølgingsregisterert ble sendt ut i brev datert 13. juli 92. Vi tar sikte på å sende ut et nytt oppfølgingsregister så snart opplysningene fra kontrollen i 1992 er behandlet.

I forrige rundskriv, M-1 17/9 1, ble fylkeslandbrukskontorene oppfordret til å komme med synspunkter på fremtidig arbeid med kontrollen og oppfølgingsregisteret. Svarene viser at oppfølgingsregisteret blir oppfattet som et positivt og nyttig hjelpemiddel, og at dette arbeidet bør videreføres.

I forbindelse med omlegging ved NIT-Landbruk på Ås blir det nødvendig å endre dagens rutiner når det gjelder registrering av kontrollen og ajourhold av oppfølgingsregisteret.

Blant annet på bakgrunn av nevnte besvarelser er det vedtatt at en fortsatt skal føre kontrollstatistikk og opprettholde oppfølgingsregister i tilnærmet samme form som før. Pga endringene ved NlT-Landbruk er det imidlertid nødvendig også med vesentlige endringer i våre rutiner.

Landbruksdepartementet vurderer derfor å utarbeide et nytt system hvor hvert enkelt fylkeslandbrukskontor selv registrerer resultatene fra kontrollen, og hvor det deretter kan tas ut aktuelle rapporter, for bl.a. oversendelse til departementet. Vi tar sikte på å knytte dette til et oppfølgingsregister som hvert enkelt fylkeslandbrukskontor får ansvar for.

Vi håper at dette kan bli en realitet i løpet av året, men det foreligger ennå noe arbeid før en kan regne dette som sikkert.

Vi tror en slik omlegging i rutinene vil gi fylkeslandbrukskontorene et vesentlig bedre redskap i kontrollarbeidet og også at det vil forenkle arbeidet betydelig.

Kontroll i 1993

Vi ber om at det blir ført en god kontroll også i 1993. Vi vil komme tilbake med nærmere opplysninger om hvordan rapportering fra denne skal skje, når eventuelt arbeid med nytt oppfølgingsregister kommer i gang.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

Jarleif Norheim

Saksbehandler Johan KollerudØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55