M-8/1997 - Vedr. forskrift for tilskott til rydding, planting og kvalitetstiltak i frukttrefelt

R-499 (04.03.1997)

Rundskriv
M-8/1997
R-499

Saksnr. 1996/06703

3. mars 1997

Til:

Fylkesmennene, landbruksavdelingen, Kommunene, Statens Landbruksbank

Forskrift for tilskott til rydding, planting og kvalitetstiltak i frukttrefelt, fordeling av fylkeskvoter for 1997

Landbruksdepartementet har 26. februar 1997 fastsatt ny forskrift for tilskott til rydding, planting og kvalitetstiltak i frukttrefelt. Forskriften vil erstatte tidligere forskrift for tilskott til rydding, planting og drift av frukttrefelt fastsatt 19. januar 1990.

Forskriften følger vedlagt. (Utgått)

Forskriften er utarbeidet med bakgrunn i jordbruksoppgjøret 1996 der følgende ble fastsatt, jfr. St.prp.nr.72 (1995-96):

«Departementet foreslår en økning fra 2 til 4 mill.kroner i rammen for tilskudd til rydding, planting og drift av frukttrefelt som øremerkes etablering av søtkirsebærfelt med formål økt eksport. En forutsetning for plantingstilskuddet vil være at produksjonen tilfredsstiller eksportmarkedets krav til kvalitet, og at dyrkerne inngår leveranseavtaler med eksportørene.

Bevilgningen til etablering av søtkirsebærfelt foreslås i tillegg til eksisterende ryddetiiskudd til gamle eple- og pærefelt. Ved rydding av eldre frukttrefelt for tilplanting av søtkirsebær vil dyrkeren således kunne oppnå tilskudd til både rydding og planting av feltet».

Nærmere om forskriften

I forskriften er det lagt til grunn at tilskottsordninga skal fremme markedstilpasset produksjon av kvalitetsfrukt. Støtte kan gis til rydding av eldre og urasjonelle frukttrefelt og til gjennomføring av tiltak for å heve kvaliteten i søtkirsebærproduksjonen slik at næringa kan utnytte markedspotensialet for denne produksjonen.

I det følgende er gitt utfyllende kommentarer til enkelte av bestemmelsene i forskriften.

§ 2 Tiltak

Forskriften har to hovedformål:

  • støtte rydding av eldre/urasjonelle frukttrefelt med eple, pære, plomme og søt- og surkirsebær
  • fremme kvaliteten i søtkirsebærproduksjonen gjennom støtte til planting/dekking av søtkirsebærfelt

Dette innebærer at ryddetilskottet til eldre/urasjonelle frukttrefelt videreføres i samsvar med gjeldende regelverk. Rydding av eple- og pærefelt skal fortsatt prioriteres.

For søtkirsebær kan det gis tilskott til planting og dekking av feltene. Det kan ikke gis tilskott til planting uten dekkesystem. For felt som er plantet etter 1.1.92 kan det gis tilskott til dekking dersom feltene ellers tilfredsstiller krav til sortsvalg, plantetetthet m.v., jfr. § 3 Vilkår.

Tilskottet til drift av pærefelt har falt bort.

§ 3 Vilkår

Etter pkt. 3.1 Krav til bruket kan fylkesmannen «stille særskilte vilkår for tildeling av tilskott dersom dette er naudsynt for å få god effekt av tiltaket eller er rett driftsøkonomisk sett». For enkelte bruk med søtkirsebær som har lang transport til mottaksanlegg kan det f. eks. være aktuelt å stille krav om eget kjøleanlegg på bruket noe som vil være viktig for å bevare kvaliteten.

I forskriftens pkt. 3.2 er det stilt krav om at stubbene skal fjernes ved ryddinga slik at arealet kan høstes i overflata.

I forskriftens pkt. 3.2 er det videre stilt ulike krav til planting/dekking av søtkirsebærfelt som skal bidra til å sikre en kvalitetsproduksjon som tilfredsstiller kravene for omsetning på det utenlandske markedet. Foruten krav til selve dekkesystemet gjelder dette sortsvalg, vanning, plantetetthet og produksjonsrutiner.

Dekkesystemet skal utformes i samsvar med retningslinjer gitt av Planteforsk. Idag tilrås 3strengs dekkesystem. En må forvente en utvikling av tekniske løsninger på dette området, og på sikt kan det og være aktuelt å nytte andre likeverdige system som Planteforsk kan tilrå. Dekkesystem bestående av stolperekke med enkel midtstang kan ikke godkjennes for tilskott.

Forskriften stiller krav om vanningsanlegg ved etablering av søtkirsebærfelt. Det er åpnet for at landbruksavdelinga kan gjøre unntak fra dette kravet i spesielle tilfelle. Fra faglig hold understrekes sterkt betydninga av jevn vanntilgang for å sikre at størrelsen på bæra blir optimal og for å sikre større toleranse mot sprekking i modninga.

I forskriftens pkt. 3.3 er det stilt krav om skriftlig avtale om levering av produksjonen til godkjent grossist som har «marknadsplan for eksport av søtkirsebær» . Grossistene vil ha ansvaret for fordelinga av produksjonen på innenlands- og utenlandsmarkedet. Gartnerhallen og BAMA, som idag står for nesten all eksport av søtkirsebær, samordner sin eksportinnsats gjennom det nyopprettede Felleskontoret for Grønt Eksport. Leveranseavtaler bør knyttes opp mot grossister som er med i Felleskontoret.

Leveringsavtale kan og tegnes mellom fruktlager og produsent dersom fruktlageret har avtale om videre levering til grossist med «marknadsplan for eksport» , jfr. § 3.3 i forskriften.

Det stilles således ikke krav om at produksjonen fra søtkirsebærfeltene som mottar støtte skal omsettes på det utenlandske markedet. Et absolutt krav på dette området vil ikke være mulig å håndtere praktisk.

§ 4 Satser for tilskott.

Tilskottet til rydding er avgrenset til 3000 kroner pr. dekar, dvs. en avrunding i forhold til eksisterende tilskottssats på 3170 kroner pr. dekar.

Tilskottet til planting og dekking kan gis med inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag avgrenset til 12.000 kroner pr. dekar. Dersom rydding inngår i planen, vil ryddetilskott kunne komme i tillegg.

Ved dekking av eksisterende felt plantet etter 1.1.92 er tilskottet avgrenset til 9000 kroner pr. dekar.

Vi er kjent med at det de senere årene er gitt tilskott av lokale BU-midler til etablering av søtkirsebærfelt. Innretninga av denne støtten har variert. Dersom det allerede er innvilget og utbetalt tilskott av lokale BU-midler til dekkesystem el.l. på søtkirsebærfeltet, kan det ikke innvilges nytt tilskott til samme formål og felt over denne ordningen. Dersom det er innvilget tilskott av lokale BU-midler til dekkesystem el.l. uten at arbeidet er påbegynt, kan landbruksavdelingene innvilge et tilskott tilsvarende mellomlegget mellom BU-tilskottet og maksimalt tilskott etter § 4. Det er da en forutsetning at vilkårene for tilskott under § 3 er oppfylte.

Fylkesvis kvotefordeling

Av bevilgningen på 4 mill.kroner for 1997 er 2 mill.kroner avsatt til rydding av eldre og urasjonelle frukttrefelt og 2 mill.kroner avsatt til planting og dekking av søtkirsebærfelt.

Det foretatt følgende fylkesvise fordeling (kroner):

Fylke

Rydding av eldre og urasjonelle frukttrefelt

Planting og dekking av søtkirsebærfelt

Østfold

0

0

Akershus og Oslo

0

0

Hedmark

30.000

0

Oppland

0

0

Buskerud

285.000

0

Vestfold

120.000

0

Telemark

23 5.000

3 50.000

Aust-Agder

0

0

Vest-Agder

45.000

0

Rogaland

45.000

0

Hordaland

630.000

650.000

Songn og Fjordane

570.000

0

Møre og Romsdal

15.000

0

TOTALT

1.975.000

1.000.000

Ved fastsetting av kvotene for tilskott til rydding av eldre og urasjonelle frukttrefelt er fruktarealet i de enkelte fylkene og oppgaver over ryddet areal i 1996 lagt til grunn. Ved stor søknadspågang bør område som er lite egnet for fruktdyrking prioriteres.

Et vilkår for å få utbetalt tilskott til rydding er at trærne blir hogd innen 1. juli. Landbruksavdelingene må fastsette en frist for innsending av søknad slik at ryddinga av felt som innvilges tilskott kan utføres innen 1. juli.

Av tilskottsrammen for planting og dekking av søtkirsebærfelt 1.0 mill.kroner fordelt på Hordaland og Telemark. Resterende 1.0 mill.kroner vil bli fordelt senere på året når en har bedre oversikt over behovet i de enkelte fylker. Vi ber om at fylkene innen 1. mai rapporterer om behovet for kvotetildeling til planting/dekking av søtkirsebær.

Vi ber samtidig om at landbruksavdelingene innen 1. mai sender en rapport som viser bruken av midlene til rydding av frukttrefelt. Fylker som har behov for økt kvote eller som ikke benytter den tildelte kvoten må gi melding om dette på rapporten. Eventuelle kvoter som ikke nyttes vil fordelt til fylkene som har behov for økt kvote.

Landbruksavdelingene er ansvarlige for å kunngjøre tilskottsordningen.

Rapportering

Fylkesmannen, landbruksavdelingen skal innen 15. januar 1998 sende inn en rapport som viser henholdsvis

  • innvilget og utbetalt tilskott til rydding av eldre og urasjonelle frukttrefelt fordelt på de forskjellige fruktslaga
  • innvilget og utbetalt tilskott til planting og dekking av søtkirsebærfelt. Dette må fordeles på planting/dekking av nye felt og dekking av eksisterende felt.

Utbetalt tilskott skal posteres på Landbrukets utviklingsfond, fondsnr. 810 340 05, og tas med i kassarapporten til departementet på vanlig måte.

Med hilsen

Almar Sagelvmo
landbruksdirektør

   
   

Gabriella Dånmark
avdelingsdirektør

Saksbehandler: Rådgiver Henrik Einevoll