M-8/1998 - Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket/BU-ordningen

R-611 (06.04.1998)

Rundskriv
M-8/1998
R-611

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1998/01028

6. april 1998


Fylkeskommunene og kommunene, Fylkesmennene og BU-styrene, Statens landbruksbank

Investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket / BU-ordningen

Vi viser til rundskriv M-29/97 med orientering om endringer i forskrift for investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket. Her ble det varslet at en ville komme tilbake med en nærmere orientering om behandlingen av inndratte midler og tilleggssøknader.

I forbindelse med omleggingen av ordningen med investeringsstøtte til miljøtiltak, har det vært ekstraordinær og uforutsett stor søknadspågang mot slutten av 1997. I en rekke fylker har den tildelte rammen for 1997 ikke vært tilstrekkelig til å imøtekomme alle søknadene.

Generelt er finansieringsstøtte til miljøtiltak i driftsbygninger (gjødsellager, silo‑ og pressaftanlegg, mjølkeromsavløp) overført fra ordningen med investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket og til BU-ordningen.

For å imøtekomme søknader hvor gjennomføring av planene er av stor betydning, men som ikke ble prioritert i 1997, har en i BU-ordningen åpnet for en overgangsordning i 1998. Det vises i denne sammenheng til rundskriv M-5/98 om bygdeutviklingsmidlene, pkt 3.1.3. Overgangsordningen innebærer at det 1 1998 kan gis tilskudd etter den tidligere forskriften for investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket for søknader som ble framsatt innen utgangen av 1997. Overgangsordningen gjelder miljøtiltak i driftsbygninger som gjødsellager, silo- og pressaftanlegg og mjølkeromsavløp.

Det forutsettes i BU-rundskrivet at innvilgningene til slike søknader dekkes av fylkenes tildelte ramme for investeringsstøtte til tradisjonelt jordbruk. Miljøtiltak på pelsdyrgårder faller inn under andre BU-tiltak, jfr BU-forskriften § 5.4.2.

Departementet har kommet til at midler som inndras på ordningen med investeringsstøtte til miljøtiltak i jordbruket i 1998, i hvert enkelt fylke, kan legges til rammen for investeringsstøtte til tradisjonelt jordbruk

Dette innebærer at rammen for BU-ordningen til tradisjonelt jordbruk for 1998 blir;
Tildelt fylkeskvote i BU-rundskrivet ( M-5/98, side 3)
+ ubrukte BU-midler i 97 fra ordningen med investeringsstøtte til tradisjonelt jordbruk jfr. M-5/98, side,3)
+ inndratte midler 1 1998 fra ordningen med investeringsstøtte til miljøtiltak

Tilleggssøknader mht til gjødsellager, silo- og pressaftanlegg og mjølkeromsavløp, skal på samme måte som nye søknader løyves innenfor BU-ordningen.

Med hilsen

Gabriella Dånmark avdelingsdirektør

Ragnar Mjelde
underdirektør

Saksbeh: Johan Kollerud