M-8/2000 - Miljøvirkemidler i landbruket - Nærmere om ordningene STILK, IMT og MOMLE

R-812 (06.04.2000)

Rundskriv
M-8/2000
R-812

Saksnr. 2000/00821

6.april 2000

Vedlegg : Rapport for STILK i 1998 og 1999

Til

Fylkesmennene og kommunene

Miljøvirkemidler i landbruket - Nærmere om ordningene STILK, IMT og MOMLE

Miljøvirkemidler
Nærmere om ordningene STILK, IMT og MOMLE

Innhold :

  • Kvoter for 2000 - og generelt om bruk av midlene
  • Rapportering
  • Nærmere om de enkelte ordningene
  • Resultater fra 1999

Kvoter for 2000

Vi viser til brev av 14.01.00 fra Landbruksdepartementet (tildelingsbrevet) hvor det bl.a. ble tildelt fylkesvise kvoter til de 3 miljøordningene Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap (STILK), Investeringsstøtte til miljøtiltak (IMT) og Miljørettet omlegging i kornområdene (MOMLE).

Som ledd i en større samordning av miljøvirkemidlene ble midler til disse 3 ordningene fordelt i en felles tilskuddsramme til hvert enkelt fylke. En slik rammeoverføring vil gi fylkesmannen bedre mulighet til å prioritere de viktigste satsingsområdene i fylket og vil bygge opp under strategien med områdetiltak og lokal satsing for å møte lokale utfordringer. Felles ramme for disse tre ordningene vil også kunne medføre bedre effektivitet i miljøarbeidet gjennom bl.a. bedre samordning av innsatsen av tilskuddsordningene, informasjonstiltak og andre virkemidler. Bruken av midlene skal fortsatt skje i henhold til forskriftene for de enkelte ordningene. Midlene er fordelt som følger :

FELLES TILSKUDDSRAMME FOR STILK, IMT OG MOMLE

Fylke

Kvote – mill kr

Fylke

Kvote – mill kr

Østfold

9,0

Rogaland

7,1

Oslo og Akershus

9,8

Hordaland

9,0

Hedmark

8,9

Sogn og Fjordane

12,2

Oppland

9,7

Møre og Romsdal

6,0

Buskerud

8,0

Sør-Trøndelag

8,7

Vestfold

3,7

Nord-Trøndelag

9,4

Telemark

4,7

Nordland

7,3

Aust-Agder

4,9

Troms

3,2

Vest-Agder

2,8

Finnmark

0,9

Sum:

125,3

Hvert enkelt fylke må prioritere søknadene for de 3 ordningene innenfor den tildelte rammen. Ubrukte midler for år 2 000 vil bli inndratt ved årsskiftet og vil bli tillagt den sentrale rammen for neste års tildeling.

For postering i Saturn vises til vedlagte tabell. Vi ber om at alle bruker Saturn med tilhørende saksbehandlersystemer..

Landbruksdepartementet vil på bakgrunn av fylkenes rapportering se hvorvidt midlene på sikt blir brukt i henhold til de mål som er satt for ordningene. Det må forventes årlige variasjoner, både totalt og innenfor hvert enkelt fylke, mht til fordeling av tilskuddsmidlene på de enkelte ordninger. Det er en forutsetning at alle de tre ordningenes mål fortsatt blir ivaretatt, men at vektleggingen tilpasses de lokale utfordringer.

Rapportering

Dersom det er fylker som ønsker/har behov for tilleggskvote ber vi om at dette rapporteres til Statens landbruksforvaltning (SLF) innen 15. september 2000. Plan for bruk av midlene må foreligge. Eventuelle tilleggskvoter vil bli vurdert etter dette.

Vi ber om at fylkesmennene innen 15. november 2000 sender inn en foreløpig rapport om forvaltning av miljøvirkemidlene for de tre ordningene. Rapporten skal sendes til

Statens Landbruksforvaltnig (SLF) og skal inneholde :

  • Kort verbal rapport om hva som er lagt til grunn i prioriteringsarbeidet
  • Anslag for løyvd tilskudd i 2000 og med angivelse av fordeling på de tre ordningene
  • Anslå behov for midler for 2001, fordelt på ulike formål
  • Synspunkter på ordningene og forvaltningen av dem og eventuelle forslag til forbedringer

For kulturmark i utmark kan det gis arealtilskudd fra STILK i tillegg til tilskudd basert på kostnadsoverslag. I denne forbindelse ber vi i tillegg fylkesmennene rapportere hvorvidt det er foretatt en utvelgelse av særlig verdifull og prioritert kulturmark i utmark, og hvor mange skjøtselskontrakter som eventuelt er inngått i disse områdene (jfr. resultatindikator i tildelingsbrev fra Landbruksdepartementet av 14.01.2000).

Grunnen til at vi ønsker foreløpig rapportering så vidt tidlig er av hensyn til prioritering av neste års tildeling til fylkene, slik at fylkesmennene kan gis kvoter i tildelingsbrevet som sendes ut rett etter nyttår.

Normalt vil kravet til økonomiske opplysninger som skal rapporteres ved årsskiftet være tilfredsstilt ved de opplysninger en kan hente ut fra de datasystemene (SATURN med tilhørende satelittsystemer) som er stilt til rådighet for forvaltningen. Dette forutsetter selvfølgelig at alle bruker disse systemene som forutsatt for disse ordningene.

For ordningen med miljørettet omlegging i kornområder er det ennå ikke utarbeidet et satelittsystem for innhenting av statistikkopplysninger, og slike opplysninger må derfor innhentes på et eget skjema som tidligere år. Det er et mål å endre på dette for neste år.

Nærmere om de enkelte ordninger:

Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap:

Det er fortsatt behov for at fylkene jobber med tiltak som informerer om og motiverer til kulturlandskapstiltak i landbruket. Det kan være behov for å drive mer oppsøkende virksomhet i enkelte områder med spesielt verdifulle og prioriterte landskapstyper for å forsøke å få frem gode søknader i disse områdene. Fylkene bør stimulere til bruk av skjøtselskontrakter i de områdene som får STILK-tilskudd. Landbruksdepartementet ber fylkene prioritere prosjekter innenfor temaet biologisk mangfold og minner bl.a. om at det bør foretas en prioritering av områder med særlig verdifull kulturmark.

Landbruksdepartementet vil i løpet av år 2000 vurdere forskriftsendringer for å sikre bedre samordning av STILK- og BU-ordningen når det gjelder finansiering av tiltak på samme bygning.

Investeringsstøtte til miljøtiltak:

Vi viser til brev av 30.12.1999 om endring av forskrift for investeringsstøtte til miljøtiltak. Revidert forskrift var vedlagt. Endringen innebar at tilskuddet for tekniske miljøtiltak (del I) ble økt til 35 % samtidig som muligheten for 10 % investeringslån ble fjernet. For miljøplantinger og økologiske rensetiltak (del II) ble det ikke gjort endringer.

Miljørettet omlegging i kornområdene:

Miljørettet omlegging ble som kjent iverksatt som er 3-årig prøveordning i perioden 1996-1998. De gode resultatene fra prøveperioden medførte at ordningen har blitt videreført.

Tilskudd til miljørettet omlegging er, som navnet antyder, et tilskudd i en omleggingsfase.

Tilskuddsordningen ble etablert for å stimulere til en omlegging fra kornproduksjon (eller annen åpen-åker produksjon) på svært erosjonsutsatte arealer og over til en mer miljøvennlig produksjon, med gras eller annet varig plantedekke. Det er ikke tenkt at ordningen skal bidra til et varig tilskudd på disse arealene.

Det er i henhold til forskriften åpnet for å tegne kontrakter med varighet 3-5 år. I utgangspunktet er dette et tilskudd i en omleggingsfase og det skal derfor normalt ikke gis anledning til å fornye kontraktene. Vi mener imidlertid at alle bør få anledning til 5 års omlegging. Dette innebærer at de som i første omgang tegnet kontrakter for 3 eller 4 år kan gis anledning til å forlenge disse slik at total varighet på omleggingen blir 5 år for alle som ønsker det. Utover 5 år skal det normalt ikke tildeles tilskudd til miljørettet omlegging.

Informasjonsmateriell

Vi vil minne om aktuelt informasjonsmateriell som er utarbeidet i tilknytning til tiltakene under ordningene. Informasjonspakken ”Planter skaper bedre miljø” ble sendt ut høsten 98, og omfattet både veileder om gjennomføring av tiltak, rådgiver om plantekjøp. lysark og dias for informasjonsarbeid. Vi tror at dette informasjonsmaterielet også vil ha stor betydning fremover fordi en registrerer økt interesse for miljøplantinger og økologiske rensetiltak. Flere eksemplarer av veileder og rådgiver kan bestilles fra Forskningsparken i Ås.

I denne forbindelse vil vi også vise til heftet ”Områdetiltak i et nedbørfelt” som ble sendt ut sommeren 1999. Flere eksemplarer av dette kan bestilles på Jordforsk.

I januar 2000 fikk landbruksavdelingen i alle fylker tilsendt en Jordforsk-rapport om ”Sikrere og rimeligere hydrotekniske anlegg”. Rapporten gir praktiske råd om utbedring av skader på hydrotekniske anlegg. Vi kan også orientere om at vi tar sikte på å utarbeide en veileder om nedløpskummer – om utbedring av skader og nye tekniske løsninger. Dette forventes ikke ferdig før neste år.

Veiledere for STILK-ordningen, samt forslag til mal for skjøtselskontrakt forventes å bli ferdige i løpet av høsten 2000.

”Skjøtselsboka for kulturlandskap og gamle norske kulturmarker” ble sendt til fylkesmannens landbruksavdelinger i desember 1999. Målsettingen med boka er å være et praktisk hjelpemiddel for god skjøtsel. Den gir kunnskap om forvaltning av arealer som fortsatt er en del av den vanlige jordbruksdriften, av restarealer i utmark og fjellområder og av kulturlandskap og kulturmarker vernet etter kulturminne- og naturvernloven. Det er mulig å kjøpe flere eksemplarer av boka hos Landbruksforlaget.

Klager

Eventuelle klager i perioden 1.1.2000 – 1.7.2000 skal stiles til Landbruksdepartementet.

Resultater fra 1999

Det vises til vedlegg med resultater for ordningene i 1999. For investeringsstøtte til miljøtiltak og Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap vedlegges også resultater for 1998 som ikke er sendt ut tidligere.

Med hilsen

Anne Katrine Fossum
avdelingsdirektør

   
   

Johan Kollerud
rådgiver
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55