M-87/1994 - Endring av beregningen av forholdstallet ved for svak drift, for søknadsomgangen pr. 31.07.94

(19.12.1994)

Rundskriv
M-87/1994

Saksnr. 1994/11694

19.12.1994

Til alle

Fylkesmenn, landbruksavdelingen, Kommuner, landbruksforvaltningen

Endring av beregningen av forholdstallet ved for svak drift, for søknadsomgangen pr. 31.07.94

Det er gjort endringer i formelen for beregning av forholdet mellom arealbehov og arealgrunnlag (forholdstall (A+D)/(B+C+E)). Variabel C og E er tatt ut av formelen. Den nye formelen ser derfor slik ut:

  • Fôrbehov/Fôrgrunnlag = (A+D) I B = Forholdstall

I tillegg har en fjernet regelen for variabel B om at kode 130 og 131 (vinterfôra sauer) danner utgangspunkt for utmarksbeite. Ved beregning av normert areal av dyr på utmarksbeite benyttes kodene 410 til 450 uansett dyreslag.

Dette medfører endringer i kapittel 1.4.2.3 i «Håndbok for saksbehandlere». Det omskrevne kapittel 1.4.2.3 er gjengitt nedenfor.

1.4.2.3 Reduksjon av areal- og kulturlandskapstillegget ved svak drift

Arealbehovet og arealgrunnlaget skal beregnes som normert areal og baseres prinsipielt på dyretall og areal pr. 31 .7.Salg av grovf6r baseres på fjorårets avling, dvs fra tidsrommet

1.7.93-30.6.94.

Omregning fra areal og dyr til normert areal og beregning av forholdstallet mellom fôrbehov og fôrgrunnlag skjer ved hjelp av EDB.

Ved beregningen blir det tatt utgangspunkt i følgende oppstilling:

Fôrbehov/Fôrgrunnlag = (A+D)/(B) = Forholdstallet der

  • A= antall dyr i kodene 112, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 130, 131, 140, 141, 142 og 180 x norm for dyreslaget (tabell nr. 4)
  • B = normert areal inkl. utmarksbeite (= normert areal for beregning av arealtillegget).
  • D = Antall f.e. i kode 520 (solgt grovfår) I norm for den aktuelle sone

Sone 1 og 2 : 340 f.e./dekar

Sone 3, 4 og 5:320 f.e./dekar

Sone 6 og 7 : 270 f.e./dekar

Merk: avlsgriser skal ikke tas med ved beregning av forholdstall.

Prinsippet er at en ikke far utbetalt mer i AK-tillegg enn det fôrbehovet tilsier. Har en for mye areal i forhold til dyretallet blir det ikke utbetalt noe for det overskytende, jfr. § 4 pkt 3. Er forholdstallet mindre enn 0,4 skal det ikke beregnes og utbetales AK-tillegg for det overskytende areal.

Når vi kontrollerer vilkåra for areal- og kulturlandskapstillegget, undersøker vi om søkeren har nok grovfôrdyr enten 31.7. eller 31.12. året før i de tilfellene forholdstallet (0,4). Vi benytter det forholdstallet som er mest gunstig for søkeren. Ved brukerskifte overføres dyretallsopplysninger fra gammel til ny søker.

Ved søknad om dispensasjon fra forholdstallet skal fylkesmannen vurdere de faktiske forhold på det enkelte bruk, og undersøke om det er forhold ved drifta som gjør at forholdstallet ikke gir et riktig bilde av arealutnyttelsen. Ut fra vurderingen kan fylkesmannen gi dispensasjon fra bestemmelsen om arealutnyttelse.

Det kan gis dispensasjon i følgende tilfeller:

  1. ved oppstarting av husdyrhold som ikke er registrert på søknadsskjemaet, eller når det er foretatt andre store endringer i driftsopplegget etter registreringstidspunktet, og brukeren ellers blir vurdert til å drive vanlig god jordbruksdrift.
  2. når registrerte data for solgt avling helt klart ikke stemmer med de faktiske forhold. Dette er spesielt aktuelt når det er solgt avling fra året før som er registrert.
  3. når arealer er plassert i en annen kode enn de skal være etter de faktiske forhold.
  4. når arealer blir vurdert til å gi mindre avling enn normtallet for tilsvarende areal som følge av naturgitte produksjonsforhold eller andre forhold som brukeren ikke kan lastes for. Faktisk avling må da føre til avgjørende endring av beregnet forholdstall.

E når det er brukt annet grovfôr enn det som inngår i beregningsgrunnlaget, eller når det er andre forhold som har hatt innvirkning på grovfôrregnskapet, jfr. felt 11 på

· søknadsskjemaet.

For grovfôrprodusenter uten eget grovfôrbasert husdyrhold må svak drift vurderes på samme måte som for andre. Se også pkt 1.4.1.1.

Med hilsen

Martin Holtung

   
   

Aase Storhaug

Saksbehandler: Jongeir Haugen