M-90/1994 - Omleggingstilskudd til økologisk landbruk 1995

(29.12.1994)

Rundskriv
M-90/1994

Saksnr. 1994/11980

29.12.1994

Til

alle kommuner, Alle fylkesmenn, landbruksavdelingen, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio, Statens landbrukstilsyn

Omleggingstilskudd til økologisk landbruk 1995

Ved årets jordbruksoppgjør ble det bestemt at arealtilskuddet til økologisk landbruk skulle bli en del av areal- og kulturlandskapstillegget og at omleggingstilskuddet skulle endres. Det er derfor utarbeidet en egen forskrift som bare gjelder omleggingstilskuddet. Denne forskriften er sendt ut tidligere og står bakerst i forskriftshefte om produksjonstillegg i jordbruket.

Ved jordbruksoppgjøret ble det bestemt at omleggingstilskuddet skulle være 600 kroner pr dekar fordelt på karenstida. Til forskjell fra tidligere da det ble gitt tilskudd til hele brukets areal, skal tilskuddet knyttes til det arealet hvor omleggingen skjer i det enkelte år. For ikke å påskynde til for rask omlegging, gis omleggingstilskudd til maksimum 20 % av brukets areal pr år.

Som følge av EØS-avtalen, må Norge tilpasse seg til EUs krav som stilles til produkter som markedsføres som økologiske. Departementet er i ferd med å fastsette en forskrift for produksjon og merking av økologiske landbruksvarer. Denne forskriften vil sendes ut så snart den er klar. Den nye forskriften innebærer blant annet enkelte endringer i driftsreglene i forhold til tidligere. Denne forskriften med driftsregler skal nyttes ved forvaltning av ordningen med omleggingstilskudd. Forskriften vil bli sendt ut seinere. Debios driftsregler vil bli sendt ut i uke 1. Departementet har tenkt å legge disse til grunn som utfyllende bestemmelser til forskriften.

Kommentarer til den nye forskriften:

§ 2 Def’inisjoner

Karenstida er tida fra omleggingen starter til arealet blir godkjent som økologisk drevet. Til nå har karenstida normalt vært ett år. I de nye driftsreglene er karenstida normalt to år for ett- og toårige vekster, samt eng og beite og 3 år for andre flerårige vekster.

§ 3 Vilkår

Det er et vilkår for å få tilskudd at drifta tilfredsstiller de krav som stilles i Forskrift om produksjon og merking av økologiske landbruksvarer.

§ 4 Tilskudd, satser m.v.

Omleggingstilskuddet er 600 kroner pr dekar fordelt på 2 år. Tilskuddet kan gis til 20 % av brukets areal pr år, både fulldyrka, overflatedyrka og gjødsla beite. For å få tilskudd til gjødsla beite, er det et krav at beitet gjødsles minimum hvert tredje år.

Det er et krav at areal som gis tilskudd, drives i en periode på minimum 3 år etter at karenstida er over og arealet er godkjent som økologisk. For at leid areal skal være tilskuddsberettiget, må det foreligge skriftlig leieavtale for en periode som strekker seg minst 3 år utover karenstida, dvs normalt 5 år eller 6 år for flerårige vekster.

Ett og samme areal kan ikke gi grunnlag for tilskudd mer enn en gang. Dersom vilkåra for tilskudd brytes en gang, er det ikke mulig å søke om omleggingstilskudd på et seinere tidspunkt. Dette gjelder også ved forsinket innsending av driftsopplysninger eller innbetaling av gebyr. Brukeren kan imidlertid, forutsatt godkjent drift, søke om arealtilskudd til samme areal på et seinere tidspunkt.

§ 5 Innsending og behandling av søknader

Frist for å søke om omleggingstilskudd til økologisk landbruk i 1995 er 10. januar, og frist for innsending av skjema for driftsopplysninger fra søkerne til Debio er 15. mars.

På bakgrunn av dette legges til grunn følgende tidsplan for saksbehandlingen:

  • 10. januar - Søknadsfrist
  • 25 . januar - Kommunene videresender søknadene til fylkesmannen. Kopi av søknad produksjonstillegg fra 3 1.07.94 vedlegges.
  • 1. februar - Fylkesmannens landbruksavdeling sender oversikt over søkerne til Debio vedlagt kopi av søknadene om produksjonstillegg.
  • 15. februar - Debio sender skjema for utfylling av driftsopplysninger til hver enkelt søker og blankett for innbetaling av kontrollgebyr.
  • 15. mars - Frist for innsending av skjema for driftopplysninger fra søkerne til Debio. Frist for innbetaling av grunnavgift fra søkerne til Debio.
  • 15. november - Debio sender melding til fylkesmannens landbruksavdeling om hvilke bruk som er godkjent.

Der fristen faller på en helligdag, gjelder påfølgende hverdag etter fastsatt dato.

Fylkesmannen utbetaler tilskudd etter avsluttet dyrkingssesong. I fylkesmannens brev skal det gå fram hvordan tilskuddet er regnet ut og videre opplyses om søkernes klagerett etter forvaltningsloven.

§ 6 Kontroll

Som følge av EØS-avtalen er det offentlige i større grad enn tidligere trukket med i kontrollen av økologisk landbruksproduksjon.

Departementet regner med at Debio blir tildelt ansvaret for kontroll av produksjonen på gårdsbruk. Debio igjen vil i såfall bli underlagt tilsyn fra Statens landbrukstilsyn og Landbrukstilsynet vil kunne ta stikkprøvekontroll hos enkeltprodusenter.

For kontrollen betaler produsenten en grunnavgift på 650 kroner pluss en arealavgift på kr 3,50 pr dekar. Dersom det drives både konvensjonelt og økologisk på samme driftsenhet, må det betales en tilleggsavgift på 300 kroner. Summen av grunnavgift og arealavgift er begrenset oppad til 1300 kroner. For bruk hvor det er gitt dispensasjon for parallelldyrking, må det imidlertid betales en ekstra inspeksjonsavgift på 900 kroner.

§ 7 Utbetaling

Utbetalingen av tilskuddet pr dekar fordeles over 2 år. Dette betyr at det utbetales 300 kroner pr dekar i to år. Dersom karenstida er fastlagt til tre år eller mer, er det av praktiske grunner bestemt at tilskuddet likevel skal utbetales over en toårsperiode.

Vedlegg: Søknadsskjema (ikke elektroniske)

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

   
   

Carl Erik Semb

Saksbehandler: Torgun M. Johnsen