M-91/1994 - Lov av 31. Mai 1974 nr. 19 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved er verv av fast eiendom (konsesjonsloven) - unntak fra konsesjonsplikt i Finnmark

(29.12.1994)

Rundskriv
M-91/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 99998850315 DIX

Desember 1994

Til

fylkesmennene, fylkeslandbruksstyrene, tinglysingsdommerne og kommunene

Lov av 31. Mai 1974 nr. 19 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved er verv av fast eiendom (konsesjonsloven) - unntak fra konsesjonsplikt i Finnmark

Departementet ga 30. mars 1990 med hjemmel i konsesjonslovens § 2 forskrift om unntak fra konsesjonsplikt i Finnmark fylke.

Det er nå gjort endringer i reglene om utlendingers konsesjonsplikt som følge av EØS-avtalen. En viser til rundskriv M-89/94 som er under utsendelse.

Departementet er bl.a. på bakgrunn av dette kommet til at det vil være riktig å ha ens regler for hele landet. En opphever derfor de særlige konsesjonsreglene for Finnmark. Bestemmelsene om unntak fra konsesjonsplikt ved overtagelse av eiendom fra Finnmark jordsalgskontor vil likevel bli beholdt.

Departementet tar for øvrig sikte på å foreta en fullstendig gjennomgang av konsesjonsloven.

Endringen trer i kraft 1. januar 1995.

Forskriften følger vedlagt.

Med hilsen

Kåre Selvik

Anne Berit R. Ulstad
saksbehandler
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55

Vedlegg

Forskrift om endring av forskrift 30. Mars 1990 om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom i Finnmark fylke

(Fastsatt av Landbruksdepartementet 29. desember 1994 i medhold av lov nr. 19 av 31. mai 1974 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) § 2,jf kongelig resolusjon av 13. desember 1974 med senere endringer.)

Pkt. II og pkt. III oppheves.

Endringen trer i kraft 1. januar 1995.