M-9/1998 - Tilskudd til miljørettet omlegging i kornområder - kvoter 1998

R-612 (06.04.1998)

Rundskriv
M-9/1998
R-612

Saksnr. 1998/01109

6. april 1998

Til

fylkesmennene og kommunene

Tilskudd til miljørettet omlegging i kornområder - kvoter 1998

Vi viser til Forskrift for miljørettet omlegging i kornområder med kommentarer, av 04.12.96.( Utgått)

Midler til ordningen - kvoter for 1998.

For 1998 er det avsatt 6 mill kr. Dette er siste året i prøveperioden.

Ubrukte midler fra hvert enkelt fylke i 1997 er inndratt og inngår i grunnlaget for fordeling av nye kvoter i 1998. Løyving i hvert enkelt fylke må følgelig skje innenfor 98-kvoten. Det fordeles i første omgang 7,4 mill. kr. Noe midler er holdt tilbake sentralt for senere fordeling etter behov. Fylker som ser at de har behov utover kvoten bes om å melde fra om dette. Fylker uten kvote må gi beskjed om eventuelt behov for midler snarest mulig.

Fylke

Kvote i mill. kr for 1998

Østfold

1,6

Akershus

1,6

Hedmark

0,5

Oppland

0,4

Buskerud

1,0

Vestfold

0,5

Telemark

0,6

Sør‑Trøndelag

0,8

Nord‑Trøndelag

0.4

Sum

7.4

Tilskuddskvoten skal dekke alle kostnader med ordningen i fylket, og midlene kan brukes til omstillingsstøtte, årlig arealtillegg og støtte til utviklingstiltak, herunder informasjonsvirksomhet o.l.

Postering og rapportering

Fylkesmannen løyver tilskudd. Utbetalte tilskudd og utgifter til informasjon etc skal posteres på LUF, konto nr 810 340 02 03, Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap.

Fylkesmannen skal innen 15. januar 1999 sende rapport om forbruk av midler i 1998. Det skal bl.a. rapporteres på innvilget, utbetalt og inndratt tilskudd i løpet av 1998, og hvor stort ansvaret er pr 31.12.98. En ønsker også oversikt om forbruk av midler fordelt på de 3 ulike typer støtte og med orientering om hva slags tiltak som er støttet, samt andre data fra søknadsskjemaet. En tar sikte på å sende ut eget skjema for rapportering, som også vil danne grunnlag for evaluering av ordningen.

Med hilsen

Gabriella Dånmark
avdelingsdirektør

   
   

Ragnar Mjelde
underdirketør

Saksbeh: Johan.Kollerud