Mal for forskrift for forsøk med direkte valg av ordfører - preferansevalg

Ordførerforsøkene 2007-2001. Brev til forsøkskommunene.

Forsøkskommunene iht adresseliste


Deres ref

Vår ref

Dato

06/1925-132 ORN

21.12.2006

Mal for forskrift for forsøk med direkte valg av ordfører - preferansevalg

Generelt om forsøksforskriften

Vi viser til vårt brev av 17. desember 2006 om utvelgelsen av forsøkskommuner for kommende lokalvalg. Som det ble varslet i brevet ville departementet utforme mal for forskrifter (vedtekter) til forsøkene. Denne følger vedlagt dette brev.

Vedtektene for forsøket er formelt å se på som en lokal forskrift, og vil blir kunngjort på Norsk lovtidens sider for lokale forskrifter. Disse skal gjelde i forsøksperioden istedenfor det regleverket som forsøket gjør unntak fra eller tillegg til. Med andre ord gjelder det nasjonale regelverket med de unntak eller tilføyelser som kommer frem i forsøksforskriften, og det er derfor strenge formkrav til slike forskrifter. Forsøksloven setter krav til at kommunestyrene selv har vedtatt den, jf. § 5 i lov om forsøk i offentlig forvaltning av 26. juni 1992 nr. 87 (forsøksloven).

I forhold til forsøkene med direkte valg av ordfører, blir vedtaket av forskriften for forsøket i kommunestyret en endelig forankring av de valgtekniske detaljene i forsøket. Det legges til grunn at kommunestyret allerede har behandlet spørsmålet om deltakelse etter denne forsøksmodellen.

I invitasjonsbrevet fra departementet av 12. september 2006 ble kommunene i denne omgang invitert til å delta i forsøk med direkte valg av ordfører etter den preferansevalgmodellen som ble presentert i høringsnotat av 9. september 2005 (høringsfrist 15. desember). I vedlagte forskriftsmal er preferansevalgmodellen fra høringsnotatet nedfelt. Det åpnes ikke for lokale tilpasninger, verken knyttet til valgtekniske regler, nominasjonsregler eller knyttet til det å stille ytterligere vilkår til valget eller kandidaten. Nevnte høringsnotat ligger på våre nettsider på Odin.

Forskriftsmalen er utformet på bokmål, men vil om kort tid også foreligge på nynorsk. Den vil bli lagt ut på våre nettsider under Odin/kommune/forsøk/ordførerforsøkene.

Departementet har også utformet en mal for stemmeseddel som skal brukes ved valget, nærmere kommentarer til denne følger nedenfor.

Preferansevalg er nytt i lokalvalgsammenheng i Norge. Alvdal var den eneste kommunen som ved forrige forsøksperiode gjennomførte preferansevalg. Departementet vil understreke at det derfor vil være særlig viktig med god informasjon til velgerne om forsøket skal lykkes.

Særlig om enkelte av bestemmelsene i forskriften

Departementet ser behov for å knytte noen kommentarer til enkelte av bestemmelsene i forskriften.

Til §3:

Her kommer det frem at valget som hovedregel skal foregå som preferansevalg. I det tilfelle det kun stiller to kandidater, skal valget likevel foregå som flertallsvalg. I en slik situasjon vil det være meningsløst å gjennomføre preferansevalg. Skulle det skje at det kun stiller én kandidat, skal kommunelovens alminnelige regler anvendes, og det blir ikke avviklet noe direkte valg.

Til §11:

Denne bestemmelsen innebærer at velgerne kan forhåndsstemme utenfor egen kommune, men dette er betinget av at de medbringer egen stemmeseddel.

Til §14:

Opptellingen av stemmene skal ikke foregå i valglokalet, men sentralt i kommunen under valgstyrets tilsyn. Stemmestyrets møtebok og stemmene skal derfor - så raskt det lar seg gjøre – fraktes til valgstyret for opptelling der.

Til §15:

Ved valgoppgjøret telles i første omgang bare de som er rangert som nummer en (førstestemmer). Dersom noen kandidat har fått 50 % eller flere av førstestemmene, er vedkommende kandidat valgt til ordfører. Dersom ingen har fått minst 50 % av førstestemmene, går de to kandidatene som har fått flest førstestemmer videre til ny opptelling. Stemmesedlene der disse to kandidatene er rangert øverst/har fått førstestemme, legges til side. I den videre opptellingen inngår de øvrige stemmesedlene, dvs. de stemmesedlene hvor noen andre enn disse to har fått førstestemmen. Man undersøker så hvor mange andrestemmer de to kandidatene har fått på disse stemmesedlene. Den som har fått flest stemmer når man legger sammen førstestemmene og andrestemmene, er valgt til ordfører.

Dersom to kandidater har fått like mange stemmer, er den valgt som har fått flest førstestemmer. Har de også fått like mange førstestemmer, avgjøres valget ved loddtrekning.

Til §17:

Møtebøkene vil bli utformet av departementet. De vil bli publisert på nettsiden valg.no i tillegg til forsøkssidene på Odin.

Til § 19

Kommunestyret skal selv erklære om valget er ugyldig. Departementet skal så varsles, og kan påby omvalg, se valgloven § 13-4 som gjelder tilsvarende.

Særlig om stemmeseddelen

Som nevnt ovenfor vedlegges også en mal for stemmeseddel til preferansevalg, jf. forskriften § 8. Det er likevel opp til den enkelte kommune å ferdigstille og trykke stemmeseddelen etter de reglene som fremkommer i forsøksforskriften og valgforskriften.

Frist m.m.

Forsøksforskriften og kopi av kommunestyrets vedtak må være sendt departementet innen 28. februar 2007, fristen er absolutt.

Departementet står for kunngjøring i Norsk Lovtidend. Dette skal skje elektronisk, og det er derfor viktig at forskriften, så snart den er vedtatt av det enkelte kommunestyre, også sendes som vedlegg til en e-post til: oddny.nordvik@krd.dep.no.

Dette brevet med forskriftsmal og mal for stemmeseddel finner du også elektronisk på våre nettsider Odin/kommune/forsøk/ordførerforsøkene.

Med hilsen


Helga Hjorth e.f.
avdelingsdirektør

Oddny Ruud Nordvik
seniorrådgiver