Måling av næringslivets regelverkskostnader knyttet til særavgiftene

Måling av næringslivets regelverkskostnader knyttet til særavgiftene
Basismåling ved bruk av standardkostnadsmodellen