Meld. St. 21 (2010–2011)

Finansmarknadsmeldinga 2010

Finansmarknadsmeldinga 2010

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no