Meld. St. 34 (2011–2012)

Nordisk samarbeid

Nordisk samarbeid

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no