Meld. St. 50 (2012–2013)

Nordisk samarbeid

Nordisk samarbeid

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no