Meld. St. 1 (1996–1997)

Nasjonalbudsjettet 1997

Følg meldingen videre på www.stortinget.no