Meld. St. 11 (2016–2017)

Endring og utvikling— En fremtidsrettet jordbruksproduksjon

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Landbruks- og matdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet 9. desember 2016 om Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside