Meld. St. 23 (2014-2015)

Årsmelding 2014 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Meldinga inneheld ei oversikt over dei viktigaste ytingane i pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer etter nye og gamle oppteningsreglar og ei oversikt over utviklinga i ordninga i 2014.

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no