Meld. St. 26 (2015–2016)

Årsmelding 2015 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Meldinga inneheld ei oversikt over dei viktigaste ytingane i pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer etter nye og gamle oppteningsreglar og ei oversikt over utviklinga i ordninga i 2015.

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no