Midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av covid-19

For å gi helse- og omsorgstjenesten det nødvendige handlingsrommet til å bruke ressursene best mulig i en presset situasjon, ble det i statsråd den 27. mars fastsatt en midlertidig forskrift som gjør enkelte endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. De midlertidige endringene er hjemlet i koronaloven vil i utgangspunktet ha varighet på en måned.

Les kongelig resolusjon (PDF).