Midlertidig konsesjon til å drive kringkastingsvirksomhet

Brev fra Kultur- og kirkedepartementet til Kanal 4 vedrørende søknad om midlertidig konsesjon. (22.12.03)

Kanal4 Norge AS
Postboks 144
1601 FREDRIKSTAD

Deres ref

Vår ref

Dato

2003/3920 ME roy:elt

22.12.2003

Midlertidig konsesjon til å drive kringkastingsvirksomhet

VEDLEGG

Vi viser til Deres e-post av 22. desember 2003 med søknad om midlertidig konsesjon til å drive kringkastingsvirksomhet i den delen av FM4-nettet som nåværende konsesjonær (P4) måtte velge å ikke lenger benytte seg av.

Kultur- og kirkedepartementet er fortsatt av den oppfatning av P4 har en plikt til å opprettholde sine sendinger i FM4-nettet ut inneværende konsesjonsperiode, jf. vårt brev av 4. desember 2003.

Samtidig er departementet kjent med at P4 ikke har til hensikt å oppfylle denne plikten, jf. bl.a. kjennelse i Asker og Bærum tingrett 22. desember 2003.

Gitt dette utgangspunktet er Kultur- og kirkedepartementet av den oppfatning at det ikke vil være urimelig om Kanal4 får rett til å benytte eventuelle ledige frekvenser i FM4-nettet til å drive kringkastingsvirksomhet forutsatt at det oppnås enighet om slik bruk av frekvensene med distributør.

Med utgangspunkt i ovenstående har Kultur- og kirkedepartementet funnet å kunne innvilge Deres søknad om midlertidig konsesjon til å drive kringkastingsvirksomhet i den delen av FM4-nettet som nåværende konsesjonær måtte velge ikke å benytte seg av. Konsesjonen gjelder fra dags dato og frem til og med 31. desember 2003.

Sendingene må være i samsvar med bestemmelsene i kringkastingsloven med tilhørende forskrifter.

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

Nina Økland
avdelingsdirektør