Miljø 2004 Petroleumssektoren i Norge

Miljø 2004 Petroleumssektoren i Norge

Økt kunnskap om petroleumsaktivitet og miljøspørsmål.

Formålet med publikasjonen er tredelt:

  • Øke kunnskapen om miljøaspektet ved norsk olje‑ og gassvirksomhet.
  • Se nærmere på et tema som både næringen og myndighetene er spesielt opptatt av, og vise hvilke utfordringer og alternativ vi står overfor.
  • Understreke målet til regjeringen om at Norge skal forene rollen som en stor energiprodusent med å være et foregangsland i miljøspørsmål.

Miljø 2004 presenterer utslippsstatus, miljøeffekter og tiltak for å redusere utslippene til sjø og luft fra petroleumsvirksomheten. Tema i årets utgave fokuserer på renseteknikker for produsert vann og viser at ny norsk teknologi bidrar til å begrense risiko for miljøskade. Valg av løsning varierer fra felt til felt, begrunnet av reservoartekniske forhold og kostnader. Den sterke fokuseringen på de miljømessige sidene ved norsk olje- og gassproduksjon har ført til at vi har en petroleumssektor som er i forkant på miljøområdet. Dette er resultatet både av at myndighetene i høy grad har inkludert miljøhensyn i sektorens rammebetingelser, og av industriens innsats på området.

Figurer (i pdf format)

Miljø 2004 (i pdf format)