Miljø 2005 Petroleumssektoren i Norge

Miljø 2005 Petroleumssektoren i Norge

Økt kunnskap om petroleumsaktivitet og miljøspørsmål.

Formålet med publikasjonen er tredelt:

  • Øke kunnskapen om miljøaspektet ved norsk olje‑ og gassvirksomhet.
  • Se nærmere på et tema som både næringen og myndighetene er spesielt opptatt av, og vise hvilke utfordringer og alternativ vi står overfor.
  • Understreke målet til regjeringen om at Norge skal forene rollen som en stor energiprodusent med å være et foregangsland i miljøspørsmål.

Miljø 2005 presenterer utslippsstatus, miljøeffekter og tiltak for å redusere utslippene til sjø og luft fra petroleumsvirksomheten. Tema i årets utgave er petroleumsaktivitet i Barentshavet, og setter fokus på de strenge miljøkravene som stilles til virksomhet i nord. Vi vil med dette forklare hvilke forutsetninger som ligger til grunn for at petroleumsvirksomhet i nordområdene kan drives på en miljømessig forsvarlig måte. Den sterke fokuseringen på de miljømessige sidene ved norsk olje- og gassproduksjon har ført til at vi har en petroleumssektor som er i forkant på miljøområdet. Dette er resultatet både av at myndighetene i høy grad har inkludert miljøhensyn i sektorens rammebetingelser, og av industriens innsats på området.

Miljø 2005 (pdf format)

Figurer (pdf format)