Miljøbil Grenland AS

Vi viser til søknad datert 29. januar 2013 om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 første ledd for Miljøbil Grenland AS, org.nr. 979 513 593. Vi viser også til e-post med ytterligere opplysninger om selskapet mottatt i departementet 12. februar 2013.

Selskapet søker om unntak fra reglene om bostedskrav i aksjeloven for enestyre bestående av en kanadisk statsborger som bor i Canada. Søker opplyser at selskapet ikke ønsker å ha daglig leder.

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at søknaden ikke kan innvilges. Nedenfor redegjøres det for det rettslige grunnlaget og departementets vurdering av saken.

Rettslig grunnlag

Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket. Kravet gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat. Bostedskravet er begrunnet i jurisdiksjonsbetraktninger. Personer som er bosatt i riket kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet.

Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og handelsdepartementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfellet. Unntaket for EØS-borgere som er bosatt i en EØS-stat er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskrimineringsprinsipper. Etter Luganokonvensjonen om domsmyndighet og anerkjennelse og fullbyrdelse av sivile dommer er det mulig å få anerkjent og fullbyrdet en norsk dom (avsagt av en domstol) om erstatningsansvar på grunn av handlinger som en person har foretatt i Norge eller som fører til skade i Norge, i EU, Danmark (som står utenfor justissamarbeidet i EU), Island og Sveits. Dette gjelder også når personen bor i et land som er medlem av Lugano­konvensjonen når saken reises.

I vurderingen av søknadene legger departementet vekt på tilgjengelig­heten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er viktig for myndig­heter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet.

Som hovedregel blir det bare gitt dispensasjon fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret.

Om søknaden

Miljøbil Grenland AS er et norsk aksjeselskap med forretningsadresse i Porsgrunn. Miljøbil Grenland er et teknologi- og energiselskap som driver med utvikling av batteriteknologi, blant annet til bruk i elektriske biler.

Selskapets aksjonærer er Electrovaya Inc med 99,6 prosent og Miljøstiftelsen Bellona 0,4 prosent. Morselskapet er notert på Toronto-børsen i Canada (TSX) og driver også med utvikling av batteriteknologi.

Per i dag er det tre ansatte i selskapet. Søker opplyser videre at selskapet ikke har eksterne kunder og lav eller ingen omsetning. Selskapet eier noen immaterielle rettigheter (patenter), men inntil man eventuelt er i stand til å finne eksterne kunder, opplyser søker at virksomheten holdes på et minimumsnivå. Fremtidig virksomhet antas i følge søknaden å skulle skje i tett samarbeid med morselskapet Electrovaya Inc. som har ressurser til å drive markedsarbeid.

Per i dag består selskapets styre av fire representanter, og styret oppfyller bosteds­kravene i aksjeloven. Styret ønsker imidlertid at styret skal bestå av kun én av dagens medlemmer; en kanadisk statsborger som er bosatt i Canada.

Begrunnelsen for søknaden er først og fremst at Miljøbil Grenland AS’ virksomhet i dag er begrenset, samt at hovedaksjonær og konsernledelse har base i Canada. Søker skriver derfor at det er lite hensiktsmessig å ha et styre som også består av personer i EØS-området utelukkende for å oppfylle aksjelovens bostedskrav.

Selskapet er i ferd med å redusere aksjekapitalen til under 3 millioner kroner. Selskapet skal i den forbindelse ikke lenger ha daglig leder. Selskapet opplyser at de skal registrere norsk kontaktperson som vil fungere som plassjef for den norske virksomheten.

Det søkes om unntak fra aksjeloven § 6-11 (1) slik at Paul Lionel Hart, kanadisk statsborger bosatt i Canada, kan utgjøre styret i Miljøbil Grenland AS. Varamedlemmet er også kanadisk stasborger bosatt i Canada.

Vurdering av søknaden om unntak fra aksjeloven § 6-11

Selskapet har i dag et styre som består av fire medlemmer. I tillegg har selskapet daglig leder. Selskapet ønsker at antallet styremedlemmer skal reduseres til én, nærmere bestemt en kanadisk statsborger som bor i Canada, med en vararepresentant med tilsvarende bosted og nasjonalitet. Selskapet opplyser også at selskapet ikke lenger ønsker å ha daglig leder. Søknaden behandles derfor som en søknad om unntak for både styret og daglig leder.   

Det følger av aksjeloven § 6-11 at daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer skal være bosatt i riket. Etter bestemmelsenes andre ledd gjelder første ledd ikke for borgere i stater som er part i EØS-avalen, når de er bosatt i en slik stat. Selskapet har ikke daglig leder og styremedlemmet er borger i en stat som ikke er part i EØS-avtalen.  Søknaden er dermed utenfor både hovedregelen i § 6-11 og utenfor departementets normale praksis for å gi unntak.

Departementet har imidlertid en lang og innarbeidet dispensasjonspraksis i slike saker. Som hovedregel blir det bare gjort unntak fra bostedskravet enten for daglig leder eller for styret. I departementets veileder til bestemmelsen står det: ”I noen saker har vi imidlertid gitt dispensasjon for styret selv om det ikke er ansatt noen daglig leder (også enestyre). For små selskap med liten virksomhet har det også blitt gitt dispensasjon for både daglig leder og styret. Momenter ved en slik vurdering vil være størrelsen på selskapet, hvor omfattende driften er, om norsk dom kan gjøres gjeldende i bostedslandet, om det finnes advokat eller annen kontaktperson i Norge som kan ivareta selskapets interesser overfor norske myndigheter og om forholdet er midlertidig. I enkelte tilfeller vil det også være relevant om det er tegnet ansvarsforsikring for styret.”

Når et selskap ikke har daglig leder, er styret ansvarlig for den daglige ledelsen av selskapet. Det er dermed sentralt for de ansatte at styret er tilgjengelig. En kontakt­person kan til en viss grad dekke tilgjengelighetsbehovet i forbindelse med praktiske formål, men ikke erstatte behovet for at også styret er tilgjengelig. Selv om utviklingen i kommunikasjonsmuligheter gjør det enkelt for de ansatte å komme i kontakt med styret, er det etter departementets vurdering behov for en større tilgjengelighet til styret enn det som foreligger i denne saken.

Etter vår vurdering er det nødvendig med en viss tilgjengelighet for styret når det gjelder den daglige ledelsen av selskapet. Et enestyre basert i Canada og der også vararepresentanten er bosatt i Canada, gjør at tilgjengelighetshensynet ikke er tilstrekkelig ivaretatt for myndigheter, kreditorer og andre som må forholde seg til selskapet.

Når det gjelder jurisdiksjon, kan ikke norsk dom gjøres gjeldende for styre- og varamedlemmet som er bosatt i Canada. Videre er det er etter departementets vurdering knyttet en viss risiko til virksomheten som drives i Norge. Etter vår vurdering er det derfor ikke ønskelig at styret ikke kan stilles til ansvar for sine handlinger. Departementet mener på denne bakgrunn at jurisdiksjonshensynet ikke er tilstrekkelig ivaretatt i denne saken.

Etter en samlet vurdering, finner departementet at vilkårene for å kunne gjøre unntak fra bostedskravet i aksjeloven ikke er oppfylt.

Vedtak

Nærings- og handelsdepartementet avslår søknad om dispensasjon fra aksjeloven § 6-11 for Miljøbil Grenland AS.

Vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og handels­departementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klagesak er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi rutinemessig publiserer alle vedtak på våre nettsider www.nhd.dep.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes til departementet innen 14 dager.