Forsiden

Ministererklæring. WTO. Doha 9.-14. november 2001

Uoffisiell oversettelse

VERDENS HANDELSORGANISASJON

MINISTERKONFERANSEN

Fjerde sesjon

Doha 9.-14. november 2001

MINISTERERKLÆRING

1.Det multilaterale handelssystemet nedfelt i Verdens handelsorganisasjon har bidratt betydelig til økonomisk vekst, utvikling og sysselsetting de siste femti årene. Vi er fast bestemt på å opprettholde prosessen med reform og liberalisering av handelspolitikken, særlig i lys av den globale økonomiske nedgangen, og dermed sikre at systemet fullt ut tar del i å fremme oppgang, vekst og utvikling. Vi bekrefter derfor sterkt på ny prinsippene og målsettingene angitt i Marrakesh-avtalen om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon, og forplikter oss til å avvise bruk av proteksjonisme.

2.Internasjonal handel kan spille en viktig rolle i fremme av økonomisk utvikling og fattigdomsbekjempelse. Vi erkjenner at alle nasjoner har behov for å dra fordel av de større mulighetene og den økte velferden som det multilaterale handelssystemet skaper. Flertallet av WTOs medlemmer er utviklingsland. Vi ønsker å plassere deres behov og interesser i sentrum for det arbeidsprogram som er vedtatt i denne erklæring. Vi minner om innledningen i Marrakesh-avtalen, og skal fortsette vår positive innsats for å sørge for at utviklingsland, og især de minst utviklede blant dem, kan sikre seg en del av veksten i internasjonal handel som står i forhold til behovene i deres økonomiske utvikling. I denne sammenhengen spiller økt markedsadgang, balanserte regler og målrettet, bærekraftig finansiert faglig bistand og kapasitetsbyggende programmer en viktig rolle.

3.Vi erkjenner særlig de minst utviklede landenes sårbarhet og de spesielle strukturelle vanskelighetene de står overfor i den globale økonomien. Vi forplikter oss til å ta opp de minst utviklede landenes marginalisering i internasjonal handel, og til å forbedre deres reelle deltakelse i det multilaterale handelssystemet. Vi minner om forpliktelsene inngått av ministrene under våre møter i Marrakesh, Singapore og Genève, og av det internasjonale samfunn under FNs tredje konferanse i Brussel om minst utviklede land, om å hjelpe de minst utviklede landene til å sikre seg en fordelaktig og meningsfylt integrasjon i det multilaterale handelssystemet og den globale økonomien. Vi er fast bestemt på at WTO skal gjøre sitt for effektivt å bygge videre på disse forpliktelsene i arbeidsprogrammet vi nå oppretter.

4.Vi framhever vår støtte til WTO som det eneste forum for utforming av globale handelsregler og liberalisering, idet vi også erkjenner at regionale handelsavtaler kan spille en viktig rolle i å fremme liberalisering og utvidelse av handel og i å fremme utvikling.

5. Vi er oppmerksomme på at utfordringene medlemmene står overfor i et raskt skiftende internasjonalt miljø ikke kan møtes gjennom tiltak truffet på handelsområdet alene. Vi skal fortsette å arbeide med Bretton Woods-institusjonene for å oppnå større samsvar i utforming av global økonomisk politikk.

6.Vi bekrefter sterkt på ny vår oppslutning om målsettingen om bærekraftig utvikling, fastsatt i innledningen til Marrakesh-avtalen. Vi er overbevist om at målet om å opprettholde og beskytte et åpent og ikke-diskriminerende multilateralt handelssystem og tiltak for vern av miljøet og fremme av bærekraftig utvikling, kan og må støtte opp om hverandre. Vi tar til etterretning medlemmenes frivillige innsats for å foreta nasjonale miljøvurderinger av handelspolitikken. Vi erkjenner at ingen land etter WTOs regler bør hindres i å treffe tiltak for å verne menneskers, dyrs eller planters liv eller helse, eller for å verne miljøet på det nivå landet finner passende, med forbehold for kravet om at slike tiltak ikke anvendes på en måte som ville utgjøre et middel til vilkårlig eller utilbørlig diskriminering mellom land med like forhold, eller en fordekt restriksjon på internasjonal handel, og at de ellers er i samsvar med bestemmelsene i WTO-avtalene. Vi ønsker WTOs videre samarbeid med UNEP og andre mellomstatlige miljøorganisasjoner velkommen. Vi støtter innsatsen for å fremme samarbeid mellom WTO og relevante internasjonale miljø- og utviklingsorganisasjoner, særlig under forberedelsene til verdens toppmøte om bærekraftig utvikling som holdes i Johannesburg, Sør-Afrika, i september 2002.

7.Vi bekrefter på ny medlemmenes rett etter Generalavtalen om handel med tjenester til å regulere og å innføre nye reguleringer for tjenesteytelser.

8.Vi bekrefter på ny vår erklæring fra Ministerkonferansen i Singapore om internasjonalt anerkjente grunnleggende arbeidstakerrettigheter. Vi tar til etterretning det pågående arbeidet i Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) om globaliseringens sosiale dimensjon.

9.Vi tar med særlig tilfredshet i betraktning at denne Konferanse har fullført tiltredelsesprosedyrene for Kina og Taiwan. Vi ønsker også velkommen, siden forrige sesjon, tiltredelsen av de nye medlemmene Albania, Kroatia, Georgia, Jordan, Litauen, Moldova og Oman, og tar i betraktning de omfattende forpliktelser om markedsadgang disse landene inngikk ved tiltredelsen. Disse tiltredelsene vil betraktelig styrke det multilaterale handelssystemet, og det samme vil tiltredelsene av de 28 landene som nå forhandler om tiltredelse. Vi legger derfor stor vekt på betydningen av å sluttføre tiltredelsesprosedyrene så snart som mulig. Vi forplikter oss særlig til å framskynde tiltredelsen av de minst utviklede landene.

10.Idet vi erkjenner utfordringene som et stadig større antall WTO-medlemmer medfører, bekrefter vi vårt felles ansvar for å sikre intern åpenhet og effektiv deltakelse av alle medlemmene. Samtidig som vi framhever organisasjonens mellomstatlige karakter, forplikter vi oss til å skape større innsyn i WTOs operasjoner, herunder via mer effektiv og raskere spredning av informasjon, samt til å forbedre vår dialog med offentligheten. Vi skal derfor på nasjonalt og multilateralt nivå fortsette å fremme en bedre offentlig forståelse av WTO, og å kommunisere fordelene ved et liberalt regelbasert multilateralt handelssystem.

11. Ut fra disse betraktninger, er vi herved enige om å gjennomføre det brede og balanserte arbeidsprogrammet fastsatt nedenfor. Programmet omfatter både en utvidet forhandlingsdagsorden og andre viktige beslutninger og virksomhet som er nødvendig for å møte utfordringene det multilaterale handelssystemet står overfor.

ARBEIDSPROGRAM

1.1.1.1.1.1 SPØRSMÅL OG ANLIGGENDER KNYTTET TIL GJENNOMFØRING

12.Vi legger den aller største vekt på spørsmål og anliggender knyttet til gjennomføringen som medlemmene har påpekt, og vi er fast bestemt på å finne hensiktsmessige løsninger på disse. I denne forbindelse og under henvisning til Hovedrådets beslutninger av 3. mai og 15. desember 2000, vedtar vi videre Beslutning om spørsmål og bekymringer knyttet til gjennomføring i dokument WT/MIN(01)/W/10 for å ta opp en rekke gjennomføringsproblemer medlemmene står overfor. Vi er enige om at forhandlinger om gjenværende gjennomføringsspørsmål skal utgjøre en integrerende del av arbeidsprogrammet vi oppretter, og at avtalene som inngås på et tidlig stadium i disse forhandlingene skal behandles i samsvar med punkt 47 nedenfor. Vi skal med hensyn til dette gå fram på følgende måte: a) når vi i denne erklæring gir et bestemt forhandlingsmandat, skal de relevante gjennomføringsspørsmål behandles i henhold til dette mandatet, b) de øvrige gjenværende gjennomføringsspørsmål skal fortrinnsvis behandles av de relevante WTO-organer, som skal avgi rapport til Komiteen for handelsforhandlinger opprettet etter punkt 46 nedenfor, innen slutten av 2002 slik at hensiktsmessige tiltak kan treffes.

LANDBRUK

13. Vi erkjenner arbeidet som allerede ble påbegynt under forhandlingene som ble innledet tidlig i 2000 etter artikkel 20 i Avtale om landbruk, herunder det store antallet forhandlingsforslag framlagt på vegne av til sammen 121 medlemmer. Vi minner om den langsiktige målsetting omhandlet i avtalen om å opprette en rettferdig og markedsorientert handelsordning for landbruket gjennom en grunnleggende reformprosess som omfatter styrkede regler og spesifikke forpliktelser vedrørende støtte og vern for å korrigere og forebygge restriksjoner og skjevheter på verdens landbruksmarkeder. Vi bekrefter på ny vår oppslutning om denne prosessen. Idet vi bygger på det arbeid som hittil er utført, og uten å foregripe forhandlingsresultatet, forplikter vi oss til omfattende forhandlinger som tar sikte på : vesentlig forbedring av markedsadgangen, reduksjoner av alle former for eksportsubsidier med sikte på gradvis å avskaffe dem, samt vesentlig reduksjon av handelsvridende intern støtte. Vi er enige om at spesiell og differensiert behandling for utviklingsland skal være integrert i alle deler av forhandlingene, og skal medtas i bindingslistene over konsesjoner og forpliktelser og, dersom det er hensiktsmessig, i reglene og ordningene det skal forhandles om, slik at de blir effektive i praksis og gjør utviklingslandene i stand til effektivt å ta hensyn til sine utviklingsbehov, herunder matvaresikkerhet og utvikling av landdistriktene. Vi tar til etterretning de andre interesser enn handel som er reflektert i forhandlingsforslagene framlagt av medlemmene, og bekrefter at andre interesser enn handel vil bli tatt hensyn til i forhandlingene, som fastsatt i Avtale om landbruk.

14. Retningslinjer for ytterligere forpliktelser, herunder bestemmelser for spesiell og differensiert behandling, skal fastsettes senest innen 31. mars 2003. Deltakerne skal framlegge sine utkast til fullstendige bindingslister basert på disse retningslinjene senest innen datoen for Ministerkonferansens femte sesjon. Forhandlingene, herunder regler og ordninger og tilsvarende juridisk bindende tekster, skal sluttføres som en del av og på samme dag som den samlede forhandlingsdagsorden.

1.1.1.1.1.2 TJENESTER

15.Forhandlingene om handel med tjenester skal føres med sikte på å fremme økonomisk vekst for alle handelspartnere og utvikling av utviklingsland og de minst utviklede land. Vi erkjenner det arbeid som allerede er påbegynt i forhandlingene innledet i januar 2000 etter artikkel XIX i Generalavtalen om handel med tjenester, og det store antall forslag medlemmene har framlagt om en lang rekke sektorer og sektorovergripende spørsmål og om bevegelighet for fysiske personer. Vi bekrefter på ny Retningslinjer og framgangsmåter for forhandlingene vedtatt av Rådet for handel med tjenester 28. mars 2001 som grunnlag for videreføring av forhandlingene, med sikte på å oppfylle målsettingene i Generalavtalen om handel med tjenester, som fastsatt i innledningen, artikkel IV og artikkel XIX i avtalen. Deltakerne skal framlegge sine innledende krav om spesifikke forpliktelser innen 30. juni 2002 og innledende tilbud innen 31. mars 2003.

1.1.1.1.1.3 MARKEDSADGANG FOR VARER SOM IKKE ER LANDBRUKSVARER

16.Vi er enige om forhandlinger som, etter nærmere avtalte regler, tar sikte på å redusere eller om nødvendig oppheve tollsatser, herunder reduksjon eller opphevelse av særskilt høye tollsatser, høye tollsatser og opptrapping av toll samt ikke-tollbaserte handelshindringer, særlig for varer som har eksportinteresse for utviklingsland. Varedekningen skal være fullstendig og uten a priori unntak. Forhandlingene skal fullt ut ta hensyn til de spesielle behov og interesser som utviklingsland og de minst utviklede land har, herunder gjennom mindre enn full gjensidighet i reduksjonsforpliktelser, i samsvar med de relevante bestemmelser i artikkel XXVIII a i GATT 1994 og bestemmelsene i punkt 50 nedenfor. For dette formål vil de retningslinjer som skal avtales nærmere omfatte formålstjenlige studier og kapasitetsbyggende tiltak for å hjelpe de minst utviklede landene til å kunne delta effektivt i forhandlingene.

1.1.1.1.1.4 HANDELSRELATERTE SIDER VED IMMATERIELLE RETTIGHETER

17.Vi framhever den betydning vi tillegger gjennomføringen og fortolkningen av Avtale om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter (TRIPS-avtalen) på en måte som verner folkehelsen, gjennom å fremme både tilgang til eksisterende medisiner og forskning omkring, og utvikling av nye medisiner, og vedtar i denne sammenheng en separat erklæring.

18.For å fullføre arbeidet som ble startet i Rådet for immaterielle rettigheter (Rådet for TRIPS om gjennomføring av artikkel 23 nr. 4, er vi enige om å forhandle om innføring av en multilateral ordning med melding og registrering av geografiske vin- og brennevinsbetegnelser innen Ministerkonferansens femte sesjon. Vi tar i betraktning at spørsmål knyttet til en utvidelse av beskyttelse av geografiske betegnelser, fastsatt i artikkel 23 til varer utenom vin og brennevin, vil bli behandlet i Rådet for TRIPS i henhold til punkt 12 i denne erklæring.

19.Vi pålegger Rådet for TRIPS under utføringen av sitt arbeidsprogram, herunder under gjennomgangen av artikkel 27 nr. 3 bokstav b), gjennomføringen av TRIPS-avtalen etter artikkel 71 nr. 1 og arbeidet planlagt i henhold til punkt 12 i denne erklæring, å se nærmere på blant annet forholdet mellom TRIPS-avtalen og Konvensjon om biologisk mangfold, beskyttelse av tradisjonell kunnskap og folklore og annen relevant ny utvikling påpekt av medlemmene i henhold til artikkel 71 nr. 1. Rådet for TRIPS skal under gjennomføringen av dette arbeidet følge målene og prinsippene angitt i artikkel 7 og 8 i TRIPS-avtalen, og skal fullt ut ta hensyn til utviklingsdimensjonen.

1.1.1.1.1.5 FORHOLDET MELLOM HANDEL OG INVESTERINGER

20.Idet vi erkjenner betydningen av en multilateral ramme for å sikre åpne, stabile og forutsigelige forhold for langsiktige investeringer over landegrensene, særlig direkte utenlandske investeringer som vil bidra til økt handel, samt behovet for økt faglig bistand og kapasitetsbygging på dette området som nevnt i punkt 21, er vi enige om at forhandlingene vil finne sted etter Ministerkonferansens femte sesjon, på grunnlag av en beslutning om forhandlingsretningslinjer som skal treffes ved uttrykkelig konsensus under denne sesjonen.

21.Vi erkjenner utviklingslandenes og de minst utviklede landenes behov for økt støtte til faglig bistand og kapasitetsbygging på dette området, herunder politisk analyse og utvikling, slik at de bedre kan evaluere de konsekvenser et nærmere multilateralt samarbeid har for deres utviklingspolitikk og utviklingsmål, samt menneskelig og institusjonell utvikling. Vi skal for dette formål samarbeide med andre relevante mellomstatlige organisasjoner, herunder UNCTAD, samt gjennom regionale og bilaterale kanaler, for å yte styrket og tilstrekkelig finansiert bistand for å møte disse behovene.

22.I tidsrommet fram til den femte sesjonen vil det videre arbeidet i arbeidsgruppen for forholdet mellom handel og investeringer fokusere på en avklaring av: virkeområde og definisjoner, åpenhet, ikke-diskriminering, regler om etablering av forpliktelser basert på en tilnærming i henhold til positive lister av typen GATS, utviklingsbestemmelser, unntak og beskyttelsestiltak for betalingsbalansen, konsultasjoner og tvisteløsning mellom medlemmene. Enhver ramme bør på en balansert måte gjenspeile hjemlandenes og vertslandenes interesser, og ta behørig hensyn til vertsregjeringenes utviklingspolitikk og utviklingsmål, samt deres rett til å regulere i offentlighetens interesse. Utviklingslandenes og de minst utviklede landenes spesielle utviklingsbehov, handelsbehov og finansielle behov bør tas med som en integrert del av enhver ramme, og bør gjøre medlemmene i stand til å inngå forpliktelser som står i forhold til deres individuelle behov og situasjon. Det bør tas behørig hensyn til andre relevante WTO-bestemmelser. Det bør om nødvendig tas hensyn til eksisterende bilaterale og regionale investeringsavtaler.

1.1.1.1.1.6 GJENSIDIG VEKSELVIRKNING MELLOM HANDEL OG KONKURRANSEPOLITIKK

23.Idet vi erkjenner betydningen av et multilateral rammeverk for å øke konkurransepolitikkens bidrag til økt internasjonal handel og utvikling, og behovet for økt faglig bistand og kapasitetsbygging på dette området som nevnt i punkt 24, er vi enige om at forhandlingene vil finne sted etter Ministerkonferansens femte sesjon, på grunnlag av en beslutning om forhandlingsregler som skal treffes ved uttrykkelig konsensus under sesjonen.

24.Vi erkjenner utviklingslandenes og de minst utviklede landenes behov for økt støtte til faglig bistand og kapasitetsbygging på dette området, herunder policy-analyse og -utvikling, slik at de bedre kan evaluere hva som ligger i et nærmere multilateralt samarbeid i forhold til deres utviklingspolitikk og utviklingsmål, samt menneskelig og institusjonell utvikling. Vi skal for dette formål samarbeide med andre relevante mellomstatlige organisasjoner, herunder UNCTAD, samt gjennom regionale og bilaterale kanaler, for å yte styrket og tilstrekkelig finansiert bistand for å møte disse behovene.

25.I tidsrommet fram til den femte sesjonen vil det videre arbeidet i arbeidsgruppen for samspill mellom handel og konkurransepolitikk fokusere på avklaring av: kjerneprinsipper, herunder åpenhet, ikke-diskriminering og rettferdige prosedyrer, og bestemmelser om sentrale karteller, regler for frivillig samarbeid og støtte til gradvis styrking av konkurranseinstitusjonene i utviklingslandene gjennom kapasitetsbygging. Det skal fullt ut tas hensyn til behovene til utviklingslandene og de minst utviklede land som deltar i forhandlingene, og det skal utvises den fleksibilitet som er nødvendig for å møte disse behovene.

1.1.1.1.1.7 ÅPENHET I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

26.Idet vi erkjenner argumentene til fordel for en multilateral avtale om åpenhet om offentlige anskaffelser og behovet for økt faglig bistand og kapasitetsbygging på dette området, er vi enige om at forhandlingene vil finne sted etter Ministerkonferansens femte sesjon, på grunnlag av en beslutning om forhandlingsregler som skal treffes ved uttrykkelig konsensus under sesjonen. Disse forhandlingene vil bygge videre på framskrittene gjort inntil det tidspunkt i arbeidsgruppen om åpenhet i forbindelse med offentlige anskaffelser, og ta hensyn til deltakernes prioriteringer med hensyn til utvikling, særlig prioriteringene med hensyn til utvikling i de minst utviklede landene som deltar i forhandlingene. Forhandlingene skal begrenses til åpenhet, og vil derfor ikke begrense landenes mulighet til å prioritere innenlandske leveranser og leverandører. Vi forplikter oss til å sikre tilstrekkelig faglig bistand og støtte til kapasitetsbygging både under forhandlingene og etter at de er sluttført.

1.1.1.1.1.8 HANDELSFORENKLINGER

27.Idet vi erkjenner argumentene for en raskere flyt, frigjøring og klarering av varer, herunder varer i transitt, og for behovet for økt faglig bistand og kapasitetsbygging på dette området, er vi enige om at forhandlingene vil finne sted etter Ministerkonferansens femte sesjon, på grunnlag av en beslutning om forhandlingsreglene som skal treffes ved uttrykkelig konsensus under sesjonen. Rådet for handel med varer skal i tidsrommet fram til den femte sesjonen gjennomgå og eventuelt avklare og forbedre relevante sider ved artikkel V, VIII og X i GATT 1994, og kartlegge medlemmenes, særlig utviklingslandenes og de minst utviklede landenes behov og prioriteringer for handelsforenklinger. Vi forplikter oss til sørge for tilstrekkelig faglig bistand og støtte til kapasitetsbygging på dette området.

1.1.1.1.1.9 WTO-REGLER

28.Vi er enige om forhandlinger som tar sikte på å avklare og forbedre regelverket etter avtalene om gjennomføring av artikkel VI i GATT 1994 og om subsidier og utjevningsavgifter på bakgrunn av erfaringene og medlemmenes økende anvendelse av disse avtalene, samtidig som vi ivaretar disse avtalenes grunnleggende begreper, prinsipper, effektivitet, samt virkemidler og mål, og vi tar hensyn til behovene til utviklingslandene og de minst utviklede landene som deltar i forhandlingene. Deltakerne vil i forhandlingenes innledende fase angi de bestemmelser, herunder regelverket som gjelder handelsvridende praksis, som de ønsker å avklare og forbedre i neste fase. Deltakerne skal også i forbindelse med disse forhandlingene ta sikte på å avklare og forbedre WTOs regelverk om fiskerisubsidier, samtidig som det tas hensyn til denne sektorens betydning for utviklingslandene. Vi gjør oppmerksom på at fiskerisubsidier også er omhandlet i punkt 31.

29.Vi er også enige om forhandlinger som tar sikte på å avklare og forbedre regelverk og prosedyrer etter de eksisterende WTO-bestemmelser som gjelder regionale handelsavtaler. Forhandlingene skal ta hensyn til utviklingsaspektene ved regionale handelsavtaler.

1.1.1.1.1.10 TVISTELØSNINGSAVTALEN

30.Vi er enige om forhandlinger om forbedring og avklaring av Tvisteløsningsavtalen. Forhandlingene bør basere seg på arbeidet som er gjort så langt, og på eventuelle tilleggsforslag fra medlemmene, og de bør ta sikte på å oppnå enighet om forbedringer og avklaringer senest innen mai 2003. På dette tidspunkt vil vi ta de nødvendige skritt for å sikre at resultatene trer i kraft så snart som mulig deretter.

1.1.1.1.1.11 HANDEL OG MILJØ

31.For å øke den gjensidige støtte mellom handel og miljø og uten å foregripe sluttresultatet, er vi enige om å føre forhandlinger om:

i)forholdet mellom eksisterende WTO-regler og spesifikke handelsforpliktelser angitt i multilaterale miljøavtaler (MEAs). Rekkevidden av forhandlingene skal begrenses til den anvendelse slike eksisterende WTO-regler får mellom partene i den berørte MEA. Forhandlingene berører ikke WTO-rettighetene til medlemmer som ikke er parter i den berørte MEA,

ii)framgangsmåter for regelmessig informasjonsutveksling mellom MEA-sekretariatene og de relevante WTO-komiteene og kriteriene for å gi observatørstatus,

iii)reduksjon eller eventuelt opphevelse av tollbaserte og ikke-tollbaserte handelshindringer for miljøvennlige varer og miljøtjenester.

Vi gjør oppmerksom på at fiskerisubsidier utgjør en del av forhandlingene fastsatt i punkt 28.

32.Vi pålegger Komiteen for handel og miljø under arbeidet med alle punkter på sin dagsorden innenfor sitt gjeldende mandat å rette særlig oppmerksomhet mot:

i)virkningen som miljøtiltak har for markedsadgang, særlig for utviklingsland og spesielt de minst utviklede blant dem, og situasjoner der opphevelse eller reduksjon av handelsrestriksjoner og handelsvridning vil kunne være til fordel for handel, miljø og utvikling,

ii)de relevante bestemmelser i Avtale om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter, og

iii)merkekrav for miljøformål.

Arbeidet med disse spørsmålene bør omfatte en kartlegging av ethvert behov for avklaring av relevante WTO-regler. Komiteen skal avgi rapport til Ministerkonferansens femte sesjon, og om nødvendig framsette anbefalinger med hensyn til framtidige tiltak, herunder om det er ønskelig med forhandlinger. Resultatet av dette arbeidet og av forhandlingene som føres etter punkt 31 i) og ii) skal være forenlig med det multilaterale handelssystemets prinsipper om åpenhet og ikke-diskriminering, skal ikke tilføye eller innskrenke medlemmenes rettigheter og forpliktelser etter eksisterende WTO-avtaler, særlig Avtale om anvendelse av veterinære og plantesanitære tiltak. Det skal heller ikke endre balansen mellom disse rettigheter og forpliktelser og skal ta hensyn til utviklingslandenes og de minst utviklede landenes behov.

33.Vi erkjenner betydningen av faglig bistand og kapasitetsbygging på feltet handel og miljø for utviklingsland, særlig de minst utviklede land. Vi oppfordrer også til at ekspertise og erfaring deles med medlemmer som ønsker å foreta miljøutredninger på nasjonalt nivå. Det skal utarbeides en rapport om denne virksomheten til den femte sesjonen.

1.1.1.1.1.12 ELEKTRONISK HANDEL

34.Vi tar til etterretning det arbeidet som er gjort i Hovedrådet og andre relevante organer siden Ministererklæringen av 20. mai 1998, og er enige om å videreføre arbeidsprogrammet for elektronisk handel. Arbeidet så langt har vist at elektronisk handel skaper nye utfordringer og muligheter for handel for medlemmer på alle utviklingsnivåer, og vi erkjenner betydningen av å skape og opprettholde et gunstig klima for den framtidige utviklingen av elektronisk handel. Vi pålegger Hovedrådet å vurdere de mest hensiktsmessige institusjonelle ordningene for å administrere arbeidsprogrammet, og å avlegge rapport om videre framgang til Ministerkonferansens femte sesjon. Vi erklærer at medlemmene vil fortsette sin gjeldende praksis med hensyn til ikke å pålegge toll på elektroniske overføringer før den femte sesjonen.

1.1.1.1.1.13 SMÅ LAND MED SÅRBAR ØKONOMI

35.Vi er enige om et arbeidsprogram i regi av Hovedrådet som skal behandle spørsmål knyttet til handelen i små land med sårbar økonomi. Målet med dette arbeidet er å utforme svar på de handelsrelaterte spørsmål som er konstatert med sikte på en bedre integrasjon av små land med sårbar økonomi i det multilaterale handelssystemet, og ikke å skape en underkategori av WTO-medlemmer. Hovedrådet skal gjennomgå arbeidsprogrammet og gi anbefalinger om tiltak til Ministerkonferansens femte sesjon.

1.1.1.1.1.14 HANDEL, GJELD OG FINANSIERING

36.Vi er enige om at en arbeidsgruppe i regi av Hovedrådet skal foreta en utredning om forholdet mellom handel, gjeld og finansiering, og av eventuelle anbefalinger om skritt som kan tas innenfor WTOs mandat og kompetanse for å heve det multilaterale handelssystemets kapasitet til å bidra til en varig løsning på utviklingslandenes og de minst utviklede landenes utenlandske gjeldsbyrde, og til å styrke samsvaret i internasjonal handels- og finanspolitikk for å beskytte det multilaterale handelssystemet mot virkningene av finansiell og monetær ustabilitet. Hovedrådet skal avgi rapport til Ministerkonferansens femte sesjon om utredningens framdrift.

1.1.1.1.1.15 HANDEL OG OVERFØRING AV TEKNOLOGI

37. Vi er enige om at arbeidsgruppe innenfor rammen av Hovedrådet skal foreta en utredning av forholdet mellom handel og overføring av teknologi, og skal eventuelt framsette anbefalinger av skritt som kan tas innenfor WTOs mandat for å øke strømmen av teknologi til utviklingsland. Hovedrådet skal avgi rapport til Ministerkonferansens femte sesjon om utredningens framdrift.

1.1.1.1.1.16 FAGLIG BISTAND OG KAPASITETSBYGGING

38.Vi bekrefter at faglig bistand og kapasitetsbygging er sentrale elementer i det multilaterale handelssystemets utviklingsdimensjon, og vi ønsker velkommen og støtter den nye strategien for WTOs tekniske samarbeid om kapasitetsbygging, vekst og integrasjon. Vi pålegger sekretariatet, i samarbeid med andre relevante organer, å støtte nasjonal innsats for å integrere handelen i nasjonale planer for økonomisk utvikling og i strategier for fattigdomsreduksjon. WTOs ytelse av faglig bistand skal utformes for å hjelpe utviklingsland, de minst utviklede land og lavinntektsland som er i en overgangsfase med hensyn til å tilpasse seg WTOs regler og ordninger, gjennomføre forpliktelser og utøve medlemsrettigheter, herunder ved å trekke fordeler av et åpent, regelstyrt multilateralt handelssystem. Det skal også gis prioritet til land med svak og sårbar økonomi og land der økonomien er under omlegging, og til medlemmer og observatører uten representasjon i Genève. Vi bekrefter på ny vår støtte til Det internasjonale handelssenterets verdifulle arbeid, som er et arbeid som bør intensiveres.

39.Vi understreker det presserende behovet for effektiv samordnet ytelse av faglig bistand med bilaterale givere, i OECDs utviklingskomité og relevante internasjonale og regionale mellomstatlige institusjoner, innenfor en konsekvent politisk ramme og tidsplan. Vi pålegger Generaldirektøren å konsultere med relevante organer, bilaterale givere og mottakere for å samordne ytelse av faglig bistand, og kartlegge hvordan det integrerte rammeverket for handelsrelatert faglig bistand til de minst utviklede land og det integrerte Afrika-programmet (JITAP) kan styrkes og rasjonaliseres.

40.Vi er enige om at faglig bistand må kunne nyte godt av sikker og forutsigelig finansiering. Vi pålegger derfor Budsjett-, finans- og administrasjonskomiteen å utvikle en plan som vedtas i Hovedrådet i desember 2001, som vil sikre langsiktig finansiering av faglig bistand fra WTO som samlet ikke er lavere enn i inneværende år, og som står i forhold til virksomheten beskrevet ovenfor.

41.Vi har inngått bindende forpliktelser om faglig bistand og kapasitetsbygging i flere punkter i denne erklæring. Vi bekrefter på ny de spesifikke forpliktelsene omhandlet i punkt 16, 22, 25-27, 33, 38-40, 42 og 43, og bekrefter også på ny forståelsen i punkt 2 om den viktige rollen som bærekraftig finansiert faglig bistand og kapasitetsbyggende programmer spiller. Vi pålegger Generaldirektøren å avlegge rapport til Ministerkonferansens femte sesjon, samt en foreløpig rapport til Hovedrådet i desember 2002, om gjennomføringen av forpliktelsene i de nevnte punkter og om de er tilstrekkelige.

1.1.1.1.1.17 DE MINST UTVIKLEDE LAND

42.Vi erkjenner at bekymringene som de minst utviklede landene (MUL-landene) har gitt uttrykk for i Zanzibar-erklæringen vedtatt av disse landenes ministre i juli 2001 er alvorlige. Vi erkjenner at MUL-landenes integrasjon i det multilaterale handelssystemet krever meningsfull markedsadgang, støtte til et bredere produksjons- og eksportgrunnlag og handelsrelatert faglig bistand og kapasitetsbygging. Vi er enige om at en meningsfull integrasjon av MUL-land i handelssystemet og den globale økonomien vil kreve en innsats fra alle WTO-medlemmene. Vi støtter målet om toll- og kvotefri markedsadgang for varer med opprinnelse i MUL-land. Vi ønsker i denne sammenheng velkommen WTO-medlemmenes betydelige forbedring med hensyn til markedsadgang forut for den tredje FN-konferansen om MUL-land (LDC-III) i Brussel i mai 2001. Vi forplikter oss videre til å vurdere tilleggstiltak for å forbedre gradvis MUL-landenes markedsadgang. Tiltredelse av MUL-land prioriteres fortsatt av medlemmene. Vi er enige om å arbeide for å lette og få fortgang i forhandlingene med MUL-land om deres tiltredelse. Vi pålegger sekretariatet å gjenspeile i de årlige planene for faglig bistand den vekt vi legger på MUL-landenes tiltredelse. Vi bekrefter på ny de forpliktelser vi påtok oss under LDC-III, og er enige om at WTO i utformingen av sitt arbeidsprogram for MUL-land bør ta hensyn til elementene som gjelder handel i erklæringen og handlingsprogrammet fra Brussel, i samsvar med WTOs mandat, vedtatt av LDC-III. Vi pålegger Underkomiteen for de minst utviklede land å utarbeide et slikt arbeidsprogram, og å avgi rapport om det avtalte arbeidsprogrammet til Hovedrådet under dets første møte i 2002.

43.Vi støtter det integrerte rammeverket for handelsrelatert faglig bistand til de minst utviklede land (IF) som en levedyktig modell for MUL-landenes handelsutvikling. Vi henstiller til utviklingspartnere å øke betraktelig bidragene til IF-fondet og WTOs spesialfond til fordel for MUL-land. Vi henstiller til sentrale organer, i samarbeid med utviklingspartnerne, å vurdere muligheten for å styrke IF for å kunne avhjelpe MUL-landenes begrensninger på tilbudssiden og spre modellen til alle MUL-land etter gjennomgang av IF og en evaluering av det pågående pilotprosjektet i utvalgte MUL-land. Vi anmoder Generaldirektøren, etter en samordning med lederne av de øvrige organene, om å avgi en foreløpig rapport til Hovedrådet i desember 2002 og en fullstendig rapport om alle spørsmål som berører MUL-land til Ministerkonferansens femte sesjon.

1.1.1.1.1.18 SPESIELL OG DIFFERENSIERT BEHANDLING

44.Vi bekrefter på ny at bestemmelser om spesiell og differensiert behandling er en integrert del av WTO-avtalene. Vi tar i betraktning de bekymringer som er uttrykt om deres virkemåte med hensyn til å møte begrensningene utviklingslandene, og særlig de minst utviklede landene, står overfor. Vi tar i denne forbindelse også i betraktning at enkelte medlemmer har foreslått en rammeavtale om spesiell og differensiert behandling (WT/GC/W/442). Vi er derfor enige om å gjennomgå alle bestemmelser om spesiell og differensiert behandling med henblikk på å styrke dem og gjøre dem mer presise, effektive og operasjonelle. I denne sammenhengen støtter vi arbeidsprogrammet for spesiell og differensiert behandling angitt i Beslutningen om spørsmål og bekymringer knyttet til gjennomføring.

ORGANISERING OG ADMINISTRASJON AV ARBEIDSPROGRAMMET

45.Forhandlingene som skal føres etter vilkårene i denne erklæring skal sluttføres senest 1. januar 2005. Ministerkonferansens femte sesjon vil gjøre opp status for framdriften i forhandlingene, gi nødvendig politisk veiledning og treffe de nødvendige beslutninger. Når forhandlingsresultatene foreligger på alle områder, vil det bli holdt en spesialsesjon i Ministerkonferansen for å treffe beslutninger om vedtakelse og gjennomføring av resultatene.

46.Komiteen for handelsforhandlinger skal overvåke den generelle gjennomføringen av forhandlingene, etter fullmakt fra Hovedrådet. Komiteen for handelsforhandlinger skal holde sitt første møte senest 31. januar 2002. Den skal opprette hensiktsmessige forhandlingsmekanismer etter behov og ha oppsyn med framdriften i forhandlingene.

47.Gjennomføringen, sluttføringen og ikrafttredelsen av resultatet fra forhandlingene skal behandles som deler av en enhetlig prosess, med unntak av forbedringer og avklaringer i Tvisteløsningsavtalen. Avtaler oppnådd på et tidlig stadium kan imidlertid iverksettes midlertidig eller endelig. Det skal tas hensyn til slike avtaler ved vurderingen av den totale balansen i forhandlingene.

48.Forhandlingene skal være åpne for:

i)alle WTO-medlemmer, og

ii)stater og egne tollområder som for tiden er inne i en tiltredelsesprosess, og de som i et ordinært møte i Hovedrådet underretter medlemmene om sin intensjon om å forhandle om vilkårene for medlemskap, og som det er opprettet en arbeidsgruppe for tiltredelse for.

Beslutninger om resultatene av forhandlingene skal kun treffes av WTO-medlemmer.

49.Forhandlingene skal føres på en åpen måte mellom deltakerne, for å sikre faktisk deltakelse fra alle parter. De skal føres med henblikk på å sikre fordeler for alle deltakerne og oppnå en helhetlig balanse i forhandlingsresultatet.

50.Forhandlingene og de øvrige sidene ved arbeidsprogrammet skal fullt ut ta hensyn til prinsippet om spesiell og differensiert behandling for utviklingsland og de minst utviklede land som er nedfelt i: del IV i GATT 1994, Beslutning av 28. november 1979 om differensiert og gunstigere behandling, gjensidighet og større medvirkning for utviklingsland, Uruguay-rundens Beslutning om tiltak til fordel for de minst utviklede land og alle andre relevante WTO-bestemmelser.

51.Komiteen for handel og utvikling og Komiteen for handel og miljø skal innenfor sine respektive mandater begge fungere som et forum for å identifisere og drøfte sider ved forhandlingene knyttet til utvikling og miljø, for å bidra til å nå målet om en hensiktsmessig integrering av prinsippet om bærekraftig utvikling.

52.De deler av arbeidsprogrammet som ikke innebærer forhandlinger gis også høy prioritet. De skal behandles videre under Hovedrådets generelle kontroll. Hovedrådet skal avlegge rapport om framdriften til Ministerkonferansens femte sesjon.