Mosjøen og omegn Boligbyggelag

Vi viser til mottatt klage fra Mosjøen og Omegn Boligbyggelag av 4. oktober 2010 på Foretaksregisterets vedtak av 18. september 2010. Klagen er oversendt til Nærings- og handelsdepartementet i brev av 11. november 2010.

Klagen gjelder Foretaksregisterets vedtak om å nekte å registrere endring i styret fordi kravet til kjønnsrepresentasjon i lov 3. juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag (bustad-byggjelagslova) § 6-4a ikke var oppfylt.

Departementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere begrunnel¬sen og vedtaket følger nedenfor.

Klager ber om at styreendringen registreres og viser til at det er en meget krevende jobb å finne relevante representanter tatt i betraktning alle forhold, blant annet kom¬petansekrav. Klager viser til at det bare er ca. fire måneder til ny valgprosess starter opp, og ber om at Foretaksregisteret godkjenner styresammensetningen, med even¬tuelle avvik for 2010.

Foretaksregisteret viser til at kravene om kjønnsrepresentasjon i bustadbyggjelagslova § 6-4a er klare og at Foretaksregisteret ikke har hjemmel til å gjøre unntak fra kravet om kjønnsrepresentasjon for enheter som er underlagt disse reglene.

Departementets vurdering
I henhold til bustadbyggjelagslova § 6-4a skal begge kjønn være representert i styret i boligbyggelag med flere enn 1000 andelseiere.

Det fremgår at Mosjøen og Omegn Boligbyggjelag per 11. november 2010 består av i overkant av 2000 andelseiere. Styret består av syv styremedlemmer og syv varamedlem-mer valgt av generalforsamlingen.

Bustadbyggjelagslova § 6-4a første ledd nr. 3 lyder:
”Har styret seks til åtte medlemmer, skal kvart kjønn vere representert med minst tre.”

Videre fremgår det at reglene gjelder tilsvarende ved valg av varamedlemmer, jf. § 6-4a første ledd nr. 5.

Generalforsamlingen i Mosjøen og Omegn Boligbyggelag har valgt fire menn og tre kvinnelige styremedlemmer. Lovens krav er således oppfylt for styremedlemmene. Generalforsamlingen har imidlertid valgt to menn og fem kvinnelige varamedlemmer. Lovens krav er dermed ikke oppfylt for varamedlemmene. Det er ikke adgang til å gjøre unntak fra lovens krav. Det er ingen unntaksbestemmelse fra denne regelen i bustad-byggjelagslova.

I henhold til lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende ved¬tak:

Klagen tas ikke til følge. Departementet opprettholder Foretaksregisterets vedtak av 18. september 2010.   

Vedtaket kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.