Møte mellom organisasjonene og Miljøverndepartementet

Møte den 20.02.02

Frivillige organisasjoner og arbeidslivets partner

Deres ref

Vår ref

Dato 12.2.02.

2001/2902- I/ad

Ark:

Invitasjon til møte mellom organisasjonene og Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet inviterer til et nytt møte med miljøvernorganisasjonene og arbeidslivets parter om EU/EØS-arbeidet, og om Handlingsplanen for samarbeid med EUs søkerland (der NGO’ene kan søke UD om prosjektmidler innen 1. april). Vi vil også gi en kort orientering om status for WTO forhandlingene. Møtet vil finne sted onsdag 20. februar 2002 fra klokken 13.30 til 15.00 i Miljøverndepartementets møte rom 308, Mynt gata 2.

Vi ber om at påmelding skjer til Silje Aasen, telefon 22 24 59 81 eller via e-mail silje.aasen@md.dep.no innen 18 februar.

Vedlagt følger dagsorden for møtet.

Med hilsen

Turid Sand

Avd. direktør

Irene Bauer

Senior rådgiver