Næringsliv og entreprenørskap (2001-2006)

Næringsliv og entreprenørskap (2001-2006)

Dokumenter

Norge:

St.prp. nr. 57 (2000-2001) - Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om endring av protokoll 31 i EØS avtalen om EFTA/EØS-statenes deltakelse i EUs program for næringsliv og entreprenørskap

EØS:

EØS-komiteens beslutning nr.99/2001 av 13.7.2001 (EØS-tillegget nr.47/2001, 20.9.2001 s.13)

EØS-komiteens beslutning nr. 40/2006 av 10.3.2006 (EØS-tillegget nr. 28/2006, 1.5.2006 s.27)

EU:

Rådsvedtak av 20. desember 2000 om et flerårig program til fremme av foretak og entreprenørskap, særlig for små og mellomstore bedrifter (SMB) (2001-2005) (2000/819/EF) (Vedlegg 2 til St.prp. 57 (2000-2001))

Europa-parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1776/2005/EF af 28. september 2005 om ændring af Rådets beslutning 2000/819/EF om et flerårigt program til fremme af initiativ og iværksætterånd, navnlig for små og mellemstore virksomheder (SMV) (2001-2005) (dansk utgave; forlengelse av programmet for 2006)

Om programmet

EUs flerårige program for næringsliv og entreprenørskap kalles MAP etter den engelske betegnelsen Multiannual Programme. Programmet skal bidra til å gjøre rammevilkårene for entreprenørskap og små bedrifter i Europa bedre. Arbeidet i MAP består blant annet i å påvirke utviklingen av landenes næringspolitikk. Programmet er også ansvarlig for nettverket av Euro Info Centre.

MAP-programmet er utformet med utgangspunkt i fem overordnede målsetninger:

  • å styrke konkurranseevnen i en internasjonal og kunnskapsbasert økonomi.
  • å fremme entreprenørskap
  • å forenkle lovgivning for virksomheter, for å fremme forskning, innovasjon og nyetablering
  • å få bedre finansielt klima, spesielt for småbedrifter
  • å lette bedrifters adgang til støttetjenester

Finansielle støtteordninger for SMB er en viktig del av det flerårige EU-programmet for næringsliv og entreprenørskap. Europakommisjonen har delegert ansvaret for de finansielle virkemidlene i MAP til European Investment Fund (EIF). Dette gjelder også for midlene som tilfaller Norge. De finansielle virkemidlene administreres av såkornfond, venture-kapitalselskaper eller banker som har etablert et forhold til Det europeiske investeringsfondet (EIF). Det gjelder:

1. SMB-garantiordningen: Garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter.

2: ETF-Start-up ordningen: Denne består av to deler, en inkubatorordning og en venturekapitalordning.

3: Såkornkapitalordningen: Hensikten med ordningen er å sørge for bedre investment-managers i selskapene.

Nærings- og handelsedepartementet har hovedansvar for norsk deltaking i programmet for næringsliv og entreprenørskap. Norske myndigheter deltar i EUs forvatningkomite for programmet. Norsk representant i komiteen er:

Seniorrådgiver Christian Wold Eide

Nærings- og handelsedepartemenet

Tlf. 22 24 04 16

Innovasjon Norge er gitt ansvar for implementering av og informasjon om programmet i Norge. Kontaktperson er:

Seniorrådgiver Marthe Haugland

Innovasjon Norge

Tlf 22 00 26 95

Informasjon

Innovasjon Norges informasjonssider: MAP-programmet 2001-2006

Europakommisjonens informasjonssider: Multiannual programme for enterprises & entrepreneurship

Budsjett

MAP-programmet (2001-2006) har et EU-budsjett på 567 millioner euro. Norge bidrar med et tillegg på ca. 85 millioner kroner. I tillegg finansierer Norge en nasjonal ekspertstillinger ved Europakommisjonens kontor for programmet. Denne er for tiden:

Neste programfase

I april 2005 presenterte Europakommisjonen forslag til et program for konkurranseevne og innovasjon – ”CIP” (2007-2013), som bl.a. vil videreføre programmet for næringsliv og entreprenørskap. Det er våren 2006 oppnådd politisk enighet mellom Europaparlamentet og Rådet om innholdet av CIP-programmet (formelt vedtak og publisering forventes sommeren 2006). Programmet vil få et EU-budsjett på 3,62 milliarder euro for 7-årsperioden, hvorav 60% avsettes til entreprenørskap- og innovasjonsdelen. Norge, Island og Liechtenstein vil ta stilling til deltakelse i det nye programmet når det formelt er vedtatt på EU-siden.