Næringsvennlige kommuner 1998-2001

Næringsvennlige kommuner

1998-2001


HVORFOR ET PILOTPROGRAM?


Næringspolitikken skal ha et helhetlig perspektiv. Regjeringen legger opp til en næringspolitisk strategi som innebærer samordning og koordinering av alle politikkområder som påvirker hvor i landet bedriftene velger å lokalisere seg.

Næringslivet er avhengig av et godt offentlig tjenestetilbud. Det er viktig at næringslivets interesser blir ivaretatt ved utformingen av tjenester som har betydning for bedriftene.

Dette er bakgrunnen for at Nærings- og handelsdepartementet setter i gang det toårige pilotprosjektet Næringsvennlige kommuner. Pilotprosjektet er utviklet i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet, Norsk Kommuneforbund, Kommunenes Sentralforbund, LO og NHO.

Seks kommuner som ser utfordringer og forbedringsmuligheter knyttet til samhandling og tjenesteproduksjon mellom kommune og næringsliv er valgt ut til å delta i prosjektet. Kommunene er Bodø og Vefsn i Nordland, Steinkjer i Nord-Trøndelag, Sund i Hordaland, Bø i Telemark og Tønsberg i Vestfold.


DETTE VIL VI OPPNÅ


Målet for prosjektet er å utvikle, dokumentere og formidle gode eksempler på hvordan kommuner kan forbedre sin forvaltningspraksis og tjenesteproduksjon for å bli mer næringsvennlige.

Videre er det et mål at de næringsdrivende som er i kontakt med kommunene i løpet av prosjektperioden, skal få god eller svært god service. I tillegg ønsker vi at de ansatte i kommuneorganisasjonen skal oppleve at de betjener næringslivet på en bedre måte.


DETTE VIL VI GJØRE


Prosjektet har som ambisjon å vinne erfaring på utvikling av metoder for å forbedre kommunenes tjeneste- og serviceproduksjon overfor næringslivet. Både tjenestenes innhold og på hvilken måte tjenestene ytes vil bli satt i fokus. Dialog med det lokale næringslivet er en forutsetning for å rette innsatsen inn der hvor næringslivet ser det trengs mest.

Fra sentralt hold vil hovedfokuset være rettet inn mot innsamling og formidling av lokale erfaringer. Det er utviklet en plan som skisserer hovedidéen bak prosjektet og som skal sikre at de lokale prosjektene arbeider mot samme mål. Det vil bli gitt tilbud om faglig oppfølging og nettverkssamlinger underveis for å sikre best mulig resultat og overføring av erfaring.

Kommunene har selv utarbeidet sine prosjektplaner innenfor rammen av hovedprosjektet og har ansvar for gjennomføring av disse. De kommunale prosjektene har ulik innretning og er vurdert til å ha god overføringsverdi til andre kommuner. Flere av kommunene vil gå inn på videreutvikling av kommunikasjon mellom kommune og næringsliv for å bedre kvaliteten på de kommunale tjenestene. Mye av arbeidet vil dreie seg om tekniske tjenester i vid forstand, men også andre kommunale tjenester vil bli berørt. Kommunene vil gå inn på områder som for eksempel kompetanse, tilgjengelighet, serviceinnstilling, veiledning, informasjon, servicegarantier, saksbehandlingstid o.l. Noen vil utvikle IT som verktøy i den kommunale forvaltningen.

I alle kommunene vil brukerundersøkelser blant bedriftsledere i deltakerkommunene bli brukt som verktøy både for å identifisere viktige innsatsområder og for å måle prosjektets resultatoppnåelse. I tillegg vil nøkkelpersoner i kommunene bli intervjuet.

Det er etablert en prosjektgruppe med representanter fra Nærings- og handelsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Norsk Kommuneforbund, Kommunenes Sentralforbund, LO og NHO. Gruppen har ansvar for å påpeke forhold og foreslå løsninger som bidrar til kvalitetssikring av prosjektet samt et spesielt ansvar for formidling av resultatene.


ANSVARSFORHOLD:


Nærings- og handelsdepartementet har det overordnede ansvaret for prosjektet.
Kontaktperson: Gry D. Hamarsland (tlf. 22 24 63 06)

Konsulentfirmaet Maximite as er prosjektleder for prosjektet sentralt.
Kontaktpersoner: Terje Hammerfjeld (tlf. 22 33 44 20) eller Anne-Britt Ruderaas (tlf. 62 48 03 55)

Prosjektgruppen har ansvar for formidling av resultatene.
Kontaktperson: leder for prosjektgruppen, Svein Aannested fra NHO (tlf. 23 08 80 00)

Kontaktpersoner i kommunene:

Bodø:rådmann Svein Blix tlf. 75 53 50 00
Vefsn:rådmann Odd Sørhøy tlf. 75 11 01 00
Sund:rådmann Karstein Bjørge tlf. 56 33 75 00
Tønsberg:plan- og næringssjef Oddvar Bruun tlf. 33 34 80 00
Steinkjer:næringssjef Johan Christian Mørkved tlf. 74 16 90 00
Bø:næringssjef Åse Egeland tlf. 35 06 04 00
Lagt inn 23. juni 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen