Nasjonal kartlegging av fritidskortordninger

Rapport fra Oslo Economics, gjennomført på oppdrag for Kulturdepartementet, september 2019.

Kartleggingen viser at om lag 20 prosent av kommunene i utvalget har en fritidskortordning i dag. Det er generelt gode erfaringer med fritidskortordningene. Viktige suksesskriterier er blant annet samarbeid og lokal forankring.

"Nasjonal kartlegging av fritidskortordninger" (.pdf)

Det er vanlig at fritidskortet gir tilgang til sporadiske kultur- og idrettsarrangementer, og sjeldnere at regelmessige, organiserte aktiviteter er inkludert.

Ordningene varierer både i betegnelse, innhold, økonomiske rammer og målgruppe. De fleste kommunene oppgir at målgruppen for ordningen er større enn de som mottar kortet i dag.

Totalt har 294 kommuner svart på spørreundersøkelsen, noe som tilsvarer en svarprosent på 70 prosent.

Oslo Economics har gjennomført kartleggingen på oppdrag av Kulturdepartementet