Nasjonal transportplan 2014-2023: Utredningsfasen - Ny infrastruktur i nord, del 1

Utredningen er en del av arbeidet med ny Nasjonal transportplan 2014-2023.

I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 varslet regjeringen en særskilt gjennomgang av transportinfrastrukturen i nordområdene. Som en oppfølging av dette ga Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet transportetatene og Avinor i oppdrag å gjennomføre en strategisk utredning av transportinfrastrukturen i
nordområdene.

Utredningsarbeidet har vært delt i to. Del 1 av rapporten forelå 30. november 2010. Del 2 22. juni 2011.

Les rapporten (pdf)