NORAK Holding AS

1. INNLEDNING
Vi viser til søknad av 29. juli 2011 fra Advokatfirmaet Thommessen AS vedrørende dispensasjon fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 for styret i NORAK Holdings AS (org. nr. 997 067 509). Vi viser til tilleggsopplysninger mottatt 4. august, 22. august, 15. september og 20. september 2011.
Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at det kan innvilges dispensasjon. Den nærmere begrunnelsen følger nedenfor.
2. HVA SØKNADEN GJELDER
Advokatfirmaet Thommessen AS søker på vegne av NORAK Holdings AS om dispensasjon fra aksjeloven § 6-11 for styret i NORAK. Det opplyses at bakgrunnen for søknaden er DNO International ASAs børsmelding av 4. juli 2011 vedrørende den inngåtte intensjonsavtalen mellom DNO og RAK Petroleum Public Company Limited angående en planlagt fusjon av RAKs datterselskaper som opererer i Midt-Østen og Nord-Afrika (heretter ”datterselskapene”) og DNO.
RAK er basert i De Forente Arabiske Emirater og for at fusjonen skal følge reglene i aksjeloven vil RAK erverve et norsk heleid aksjeselskap, NORAK, forut for inngåelsen av fusjonsplanen. Datterselskapene vil deretter overføres fra RAK til NORAK. Deretter vil NORAK fusjoneres inn i et heleid datterselskap av DNO, mens DNO utsteder vederlagsaksjer til RAK. Ved gjennomføringen av fusjonen vil NORAK slettes.
Det opplyses i søknaden at NORAK kun vil eksistere med det styret det søkes om dispensasjon for fra inngåelsen av fusjonsplanen til fusjonen gjennomføres (ca. 3 måneder). Det vises derfor til at hensynene bak bostedskravet i aksjeloven § 6-11 ikke gjør seg gjeldende i samme grad som dersom dette hadde vært et permanent selskap. Det opplyses at NORAK ikke vil ha noen ansatte, bortsett fra daglig leder, samt at selskapet vil være 100 pst. eid av RAK.
Det søkes om dispensasjon for følgende styresammensetning:
• Peter Dennis Cleary (styrets leder), amerikansk, De Forente Arabiske Emirater (Dubai)
• Shelley Margaret Watson, australsk, De Forente Arabiske Emirater (Dubai)
• Alain Duport, fransk, Frankrike

Alain Duport skal også være daglig leder. Bostedskravet er således oppfylt for daglig leder og ett av tre styremedlemmer.
3. RETTSLIG GRUNNLAG
I henhold til lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-11 første ledd første punktum skal daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer være bosatt her i riket, med mindre Kongen gjør unntak i det enkelte tilfellet. Første punktum gjelder ikke statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen, når de er bosatt i en slik stat, jf. andre punktum.
Bakgrunnen for bostedskravet er hensynet til tilgjengelighet og jurisdiksjon for selskapets ledelse. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er blant annet viktig for myndigheter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet.
Kongens myndighet til å gjøre unntak fra kravet til bosted i aksjeloven § 6-11 er i kgl.res. 17. juli 1998 nr. 619 delegert til Nærings- og handelsdepartementet.
Nærings- og handelsdepartementet har en lang og innarbeidet dispensasjonspraksis i slike saker. Som hovedregel blir det gitt dispensasjon fra bostedskravet for enten daglig leder eller for styret. Som utgangspunkt må en av disse oppfylle lovens krav.
4. DEPARTEMENTETS VURDERING
Det fremgår av søknaden at NORAK kun vil eksistere fra inngåelsen av fusjonsplanen til fusjonen gjennomføres (ca. tre måneder). Selskapet er således av midlertidig karakter. Det følger imidlertid av søknaden at gjennomføringen bygger på en intensjonsavtale mellom DNO og RAK. Etter departementets vurdering knytter det seg derfor noe usikkerhet til om fusjonen faktisk blir gjennomført. 
Videre opplyses det i søknaden at NORAK ikke vil ha andre ansatte enn daglig leder og at selskapet vil være 100 pst. eid av RAK. Daglig leder er ansatt i og lønnet av RAK. Daglig leder vil derfor ikke ha krav på noen godtgjørelse fra NORAK. Det fremgår at NORAK er et rent holdingsselskap som kun eier aksjer i de utenlandske datterselskapene. Datterselskapene opererer i Midt-Østen og Nord-Afrika og har ikke virksomhet i Norge. NORAK har således ingen virksomhet i Norge. Etter departementets vurdering medfører det såldes liten risiko å innvilge dispensasjon.
Det fremgår av søknaden at den som kan tenkes å ville fremme et rettslig krav mot selskapet er motparten i fusjonen DNO. I den forbindelse opplyses det at en eventuell konflikt skal løses ved voldgift. Videre opplyses det at NORAKs advokater i Advokatfirmaet Thommessen er selskapets kontaktpunkt i Norge og at tilgjengelighetshensynet således er ivaretatt i denne saken. 
Etter departementets vurdering har selskapet ingen tilknytning til Norge annet enn å være et norsk aksjeselskap og det er således lite som tyder på at jurisdiksjonshensynet og tilgjengelighetshensynet ikke er ivaretatt på tilstrekklig måte i denne saken. Det er etter departementets vurdering liten risiko for at selskapets kreditorer skal lide tap som følge av dispensasjonen. Departementet oppfatter det slik at Advokatfirmaet Thommessen AS er selskapets eneste kreditor i Norge.
Det fremgår av søknaden at styremedlemmene er personer innad i RAK konsernet. På grunn av selskapets korte levetid har departementet forståelse for at dette er hensiktsmessig.
Etter en samlet vurdering har departementet kommet til at det kan innvilges dispensasjon for styret i NORAK.
5. VEDTAK
Nærings- og handelsdepartementet gir med dette dispensasjon fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-11 første ledd, jf. kgl.res.
17. juli 1998 nr. 619. Selskapet NORAK Holdings AS, org. nr. 997 067 509 kan ha den styresammensetning som fremgår i søknaden av 29. juli 2011 og av brev av 4. august og 20. september 2011.
Ved eventuelle endringer i styresammensetningen må det søkes om ny dispensasjon
dersom styret fremdeles ikke oppfyller kravet om bosted i § 6-11.
Nærings- og handelsdepartementet gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi rutinemessig publiserer alle vedtak på departementets nettside www.regjeringen.no/nhd. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen fjorten dager fra brevets dato.