Nord Pool ASA får konsesjon

Tillatelse til å drive børsvirksomhet for varederivater med elektrisk kraft

Finansdepartementet har gitt Nord Pool ASA tillatelse til å drive børsvirksomhet for varederivater med elektrisk kraft. (05.03.2002)

Nord Pool ASA
Postboks 373
1326 LYSAKER

Deres ref

Vår ref

Dato

01/4778 FMA JOE

05.03.2002

Søknad om konsesjon for Nord Pool ASA m.m.

Det vises til Deres søknad av 30. mai 2001 med vedlegg og senere korrespondanse med Kredittilsynet om utfyllende opplysninger i saken. Det vises videre til Kredittilsynets tilråding i saken i brev til Finansdepartementet av 19. november 2001.

1.
Med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven) § 2-2 første ledd gir Finansdepartementet Nord Pool ASA tillatelse til å drive børsvirksomhet, jf. børsloven § 1-3 annet ledd. Tillatelsen begrenses til børsvirksomhet for varederivater med elektrisk kraft som underliggende.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  • Oppgjørsvirksomheten er skilt ut i eget rettssubjekt før konsesjonen tas i bruk.
  • Selskapets vedtekter godkjennes av Kredittilsynet før konsesjonen tas i bruk, jf børsloven § 3-1 annet ledd.
  • Selskapet innen 15. mars 2002 sender inn dokumentasjon til Kredittilsynet som viser at medlemmene i selskapets kontrollkomite oppfyller kravene til kontrollkomitéens medlemmer i forskrift av 2. april 2001 nr. 364 om kontrollkomité for børser.
  • Instruksen for kontrollkomiteen godkjennes av Kredittilsynet før konsesjonen tas i bruk, jf børsloven § 3-3 fjerde punktum. Etter departementets vurdering er det grunn til å kreve en endring i § 6 i instruksen slik at denne blir i overensstemmelse med § 6 i forskrift av 2. april 2001 om kontrollkomité for børser. Selskapet gis frist til 1. mai 2002 med å foreta nevnte endring i instruksen for kontrollkomiteen.
  • Selskapet skal holde Kredittilsynet løpende orientert om utviklingen i børsens ansvarlige kapital. Kredittilsynet kan til enhver tid stille krav til børsens ansvarlige kapital, og hva denne kan bestå i.
  • Selskapet skal snarest og senest innen 1. mai 2002 ha etablert tilfredsstillende IT-løsninger slik at stengning av markedet kan unngås ved feil eller maskinhavari i komponenter som vedrører handelssystemet ved børsen.
  • Selskapet skal til enhver tid ha regler for og håndheve et innsidehandelforbud på Nord Pool ASA tilpasset reglene i verdipapirhandelloven § 2-1. Disse reglene skal godkjennes av Kredittilsynet.

2.
Statnett SF og Affärsverket Svenska Kraftnät gis dispensasjon i henhold til børsloven § 4-1 første ledd tredje punktum til hver å eie 50 % av aksjene i Nord Pool ASA. Denne tillatelsen begrenses til en periode på tre år fra børskonsesjonen gis og er betinget av at det ikke skjer vesentlige endringer i forutsetningene for dispensasjonen, herunder at eierne ikke selv handler på børsen og at ikke den aktuelle eierstrukturen endres. Eventuell søknad om forlenget dispensasjon må fremsettes senest seks måneder før utløpet av dispensasjonen.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Gjenpart:

Kredittilsynet

VEDLEGG