Nordic Industry Consulting AS

Vi viser til klage datert 8. oktober 2012 som er oversendt med brev fra Foretaks­registeret datert 10. oktober 2012.

Om klagen

Klagen gjelder Foretaksregisterets vedtak av 8. oktober 2012 om å nekte registrering av fravalg av revisjon for selskapet Nordic Industry Consulting AS, org. nr. 980 836 371. Vedtaket er begrunnet med at meldingen er kommet inn for sent. For at fravalg av revisjon skal få virkning for regnskapsåret 2011, er fristen at meldingen skal være registrert i Foretaksregisteret innen 31. desember 2011.

Klager hevder at meldingen må registreres fordi meldingen ble opprettet og sendt til signering 21. november 2011. At den ikke ble signert skyldes en forglemmelse. Klager etterspør også det offentliges mulighet til å skjære gjennom og registrere meldingen.

Departementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere vurderingen og vedtaket følger nedenfor:

Rettslig grunnlag

Foretaksregisteret skal prøve om det som innkommer til registrering, og grunnlaget for det er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov, jf. lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) § 5-1. Kontrollen gjøres på grunnlag av de innsendte dokumentene. Dersom registerfører finner at en melding ikke er lovmessig, skal han i henhold til foretaksregisterloven § 5-2 nekte registrering.

Lov 13. juni 1997 nr. 44 (aksjeloven) § 7-6 (5) siste punktum, fastsetter at beslutning om fravalg av revisjon ikke får virkning før den er registrert i Foretaksregisteret. I samsvar med dette har Finansdepartementet i brev datert 4. november 2011 presisert at beslutning om fravalg av revisjon må være registrert i Foretaksregisteret senest 31. desember 2011 hvis fravalget skal få virkning for årsregnskap for 2011.

Departementets vurdering

Elektronisk melding om fravalg av revisjon ble ifølge Brønnøysundregistrene mottatt i Foretaksregisteret 8. oktober 2012. Meldingen er dermed kommet for sent til at den kunne bli registrert innen fristen. Loven åpner ikke for fristutsettelse, og det er ikke etablert noen overgangsordninger for fravalg av revisjon.

Reglene om fravalg av revisjon ble vedtatt 11. april 2011 og trådte i kraft 1. mai 2011. Finansdepartementet sendte ut pressemelding om endringen 15. april 2011. Her fremgikk det at revisjon kunne fravelges allerede for inneværende regnskapsår. Det ble også orientert om dette i pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet 15. mai 2011. Lovendringen ble omtalt i media og av forskjellige bransjeorganisasjoner. Finansdepartementet presiserte i en pressemelding 4. november 2011 at fravalg av revisjon for årsregnskap for 2011 måtte være registrert i Foretaksregisteret innen utløpet av regnskapsåret.

Videre har Brønnøysundregistrene på sine hjemmesider orientert om hvilke krav som stilles til meldinger om fravalg, herunder om vedlegg og om hvilke frister som måtte overholdes for å være sikker på at meldingen skulle bli behandlet og registrert innen årsskiftet. (Pressemelding 4. mai, informasjon lagt ut 5. september og 1. desember.)

Vi anser på denne bakgrunn at det har vært gitt nok informasjon om reglene til at selskapene har kunnet innrette seg og få sendt inn meldingen innen fristen.

Altinn er en nettportal og en teknisk plattform for å levere elektroniske skjemaer til det offentlige. En melding som opprettes i Altinn, er ikke dermed verken sendt inn til eller registrert i Foretaksregisteret. Hovedblanketten ble ifølge Altinn fylt ut 21. november 2011 og deretter sendt til signering. Likevel viser opplysninger Foretaksregisteret har innhentet, at meldingen først ble signert 8. oktober 2012. En melding vil ikke bli sendt til Altinn før den er signert, og derfor ble meldingen ikke mottatt før 8. oktober 2012.

Klagers påstand om at manglende signering skyldes en feil, er vanskelig å vektlegge. Likebehandlingshensyn tilsier at det vil være urimelig å åpne for at påstand om en forglemmelse, skal kunne føre til fristutsettelse.

Reglene for hva en melding til Brønnøysundregistrene skal inneholde, er nedfelt i lover. Saksbehandlerne i Brønnøysundregistrene må dermed legge disse reglene til grunn. Det er lite rom for skjønn ved utøvelsen av dette regelverket.

Det er meldingsansvarlig (selskapet) som selv skal sørge for at meldingen sendes inn i tide. Selskapet har hatt god tid til å sette seg inn i de nye reglene, hvilke frister som gjelder og hvordan melding skal sendes inn. Det har også vært hjelp til dette tilgjengelig hos Altinns brukerstøtte både per telefon og per e-post. Eventuelle problemer med bruk av Altinn-løsningen hadde klager dermed hatt god tid til å løse, enten ved å sette seg inn i systemet eller be om hjelp fra Altinn brukerstøtte.

Vedtak

I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Foretaksregisterets vedtak av 8. oktober 2012 opprettholdes.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.