Norsk næringsvirksomhet - 1) Råvarebasert industri

Naturressurser som olje, fossefall, fisk, store skog- og jordarealer og et rikt utvalg av kommersielt interessante bergarter har lagt grunnlaget for betydelig verdiskaping i Norge. Historisk har bedriftene vært lokalisert i nærheten av naturressursene. På denne måten har hjørnesteinsbedrifter og små samfunn vokst frem rundt disse.

Rik tilgang på vannkraft la grunnlaget for en energiintensiv industri i Norge. Idag brukes nesten en tredjedel av vannkraften i produksjon av metaller, kjemikalier og trevarer.

Norge har store skogressurser som først la grunnlaget for trevareindustri og senere for treforedlingsindustri. Skogindustrien var vår største eksportindustri helt til midten av dette århundret. Det er fortsatt betydelig industriell aktivitet rundt trevare- og treforedlingsnæringen.

Norges landbruksressurser har vært benyttet i nærings- og nytelsesmiddelindustrien helt siden slutten av forrige århundre. De rike fiskeressursene har lagt grunnlaget for fiskeforedlingsindustri langs hele norskekysten. I tillegg har fiskeoppdrett gjort Norge til en av verdens ledende lakseeksportører.

Våre store mineralressurser danner grunnlaget for flere typer industri i Norge. Utvinning av ulike malmer fra metallholdige bergarter har lange tradisjoner.

Olje- og gassforekomstene i Nordsjøen har gjort Norge til en av verdens ledende olje- og gasseksportører med tilhørende store inntekter. Petroleumsindustrien medfører også stor aktivitet i videreforedlings,- leverandør- og tjenesteleddene.

Norsk næringsvirksomhet

1) Råvarebasert industri

Forrige | Innhold | Neste