Norsk næringsvirksomhet - 3) Tjenesteytende sektor

Tjenesteytende sektor omfatter næringsvirksomhet med stor spennvidde, jf. figuren under. Sektoren dekker alt fra desentraliserte tjenestebransjer som følger bosettingsmønsteret i landet, til tjenester som tilbys på et internasjonalt konkurranseutsatt marked.

I Norge, som i andre OECD-land, har sysselsettingen i vareproduksjon falt de siste tiårene, mens sysselsetting i tjenestesektoren har vokst. I Norge økte verdiskapingen i tjenestesektoren med 60 pst. i perioden 1979-1996. Det er en nær sammenheng mellom utviklingen av industri og utviklingen av tjenesteytende sektor. Økt bearbeiding og nyskaping i industrien vil være en viktig stimulans til videreutvikling av tjenestesektoren, og omvendt. Som følge av økende globalisering og utstrakt bruk av kommunikasjonsteknologi og elektronisk handel har flere typer tjenesteyting i økende grad blitt utsatt for internasjonal konkurranse.

Tjenesteytende sektor er i stor grad arbeidsintensiv. Sektoren domineres av små og mellomstore bedrifter. Innenfor privat tjenesteyting er det en stor andel selvstendig næringsdrivende. Utviklingen innen tjenestesektoren går i imidlertid i retning av flere store, landsdekkende kjeder. På de neste sidene følger en omtale av skipsfartsnæringen, varehandelsnæringen, reiselivsbransjen, bygg- og anleggssektoren og forretningsmessig tjenesteyting.

3) Tjenesteytende sektor

Forrige | Innhold | Neste