Norsk næringsvirksomhet - Bergverk

Antall bedrifter367
Antall sysselsatte4004
Eksportandel i bransjen50
Bruttoprodukt i pst 4.0,3

Bergverk er en fellesbetegnelse på all bryting og utvinning av mineraler fra fjell, sand og grus. Produktene fra bergverksnæringen brukes som råvarer i andre næringer, i mineralforedlende industri og til bygge- og anleggsvirksomhet. Industrimineraler brukes for eksempel som fyllstoffer i alt fra sminke og softis til maling, glass, papir, miljøprodukter og bygningsmaterialer.

Mineralnæringen er en typisk kyst- og distriktsnæring, med Nordland som det største bergverksfylket når det gjelder antall sysselsatte. Sysselsettingen i bransjen er redusert de siste årene, mens eksportverdien har økt betraktelig.

Norsk bergindustri er nå inne i en markant vekst- og omstillingsprosess, med kraftig økning i produksjonen av industrimineraler, moderat vekst i produksjonen av naturstein, pukk, sand og grus og en sterk tilbakegang innen utvinning av malm.

Norge produserer industrimineralet olivin fra en av verdens største forekomster og er en av verdens tre største produsenter av industrimineralet nefelinsyenitt. Videre ligger verdens største enkeltprodusent av kalksteinfiller til papirindustrien i Norge, og vi har flere etterspurte natursteinsorter.

AktørProdukt
A/S OlivinOlivin (industrimineral)
North Cape Minerals ASNefelinsyenitt og olivin (begge industrimineraler)
Hustadmarmor ASKalkslurry (industrimineral/nedmalt kalkstein blandet med vann)
Franzefoss Bruk A/SKalkstein dolomitt (industrimineral)
Norsk Granitt ASLarvikitt (naturstein)

4

Bruttoproduktet er den verdiskapingen som skjer i en sektor. Her er bruttoproduktet regnet i pst. av markedsrettet virksomhet, som er definert som virksomhet som har salgsinntekter som normalt overstiger produksjonskostnadene. Offentlig forvaltning, boligtjenester og ideelle organisasjoner er ikke medregnet. Markedsrettet virksomhet hadde i 1998 en verdi på 717 200 mill. kr., total BNP var til sammenlikning 1107 082 mill. kr.

Bergverk

Forrige | Innhold | Neste