Norsk næringsvirksomhet - Næringspolitiske utfordringer

Vi er inne i en tid preget av raske endringer i internasjonal økonomi og næringsstruktur. Økende konkurranse og krav til effektivitet fører til at fremstilling av produkter i økende grad skjer gjennom integrerte verdikjeder hvor ulike ledd er plassert i forskjellige land. Dette øker den gjensidige avhengigheten landene i mellom, men også sårbarheten. Dereguleringer og økende integrering av markeder i Europa og andre regioner vil trolig medføre sterkere geografisk konsentrasjon av næringsvirksomhet (næringsklynger). Hvor bedriftene etablerer og utvikler seg vil i økende grad være avhengig av transportkostnader, tilgang på kompetent arbeidskraft og stabilitet i de økonomiske rammebetingelser. For Norge gir dette spesielt store utfordringer fordi vi er plassert i utkanten av de store markedene.

Utfordringer

En stor og viktig utfordring for Norge på lang sikt er de antatt fallende olje- og gassinntektene. Verdiskapingen fra annen konkurranseutsatt virksomhet enn olje må trolig mer enn dobles de neste 10-20 årene dersom vi ønsker å opprettholde vår velferdsutvikling. Det blir stadig viktigere at arbeidskraften settes inn i de mest lønnsomme og konkurransedyktige virksomheter. Med knapphet på arbeidskraft vil effektiv bruk av ressursene i privat og offentlig sektor være avgjørende for vårt framtidige velferdsnivå.

Prognoser over befolkningsutviklingen viser at veksten i arbeidsstyrken etter hvert vil avta, samtidig med at andelen eldre i befolkningen øker. For å unngå ytterligere knapphet på arbeidskraft er det behov for et effektivt og mobilt arbeidsmarked som sikrer at ledig arbeidskraft raskt kan dekke eksisterende og nye behov i næringslivet. På samme tid stiller økt internasjonal konkurranse, hurtige endringer i forbrukernes behov og rask teknologisk utvikling store krav til utdanning og kompetanseheving.

Betydningen av kunnskap, forskning og nyskaping framstår i dag som avgjørende for bedriftenes konkurranseevne, både i etablerte næringer og i nye bedrifter og bransjer. På dette området står vi overfor viktige utfordringer med å utvikle et fruktbart samspill mellom utdanning, forskning og næringsliv, og å legge til rette for nyetableringer. Dette krever bl.a. en god utnyttelse av enkeltmenneskers kunnskap, skaperevne og ideer.

For Norge som et lite land med en åpen økonomi, er utviklingen i internasjonale rammebetingelser for handel over landegrensene viktig for næringslivet. Orientering mot internasjonale markeder og utvikling av konkurranseevne vil ha stor betydning for framtidig verdiskaping i Norge. EU er det dominerende marked for norsk eksport og uteetableringer. Gjennom EØS-avtalen er Norge og norsk næringsliv integrert i det felles europeiske indre marked. Dette har bidratt til den stabile og gode utviklingen i norsk økonomi de senere årene. I den nye forhandlingsrunden i WTO (Verdens handelsorganisasjon) er det viktig for Norge at det legges vekt på at rammebetingelsene skal gi rom for vekst og verdiskaping i norsk næringsliv.

Innføringen av en felles valuta i Europa vil medføre store kostnadsreduksjoner for næringslivet i EU, men også i Norge. Kostnadsreduksjonene er bl.a. knyttet til bortfall av valutakursrisiko, kostnader ved valutaomveksling og lavere priser på importerte innsatsvarer. I tillegg vil mer oversiktlige priser gi økt konkurranse og være en fordel for konsumenter og produsenter i Norge.

Miljø- og energipolitiske reguleringer har lenge utgjort en viktig del av rammebetingelsene for store deler av norsk næringsliv. En utfordring for næringslivet vil være å utvikle næringsvirksomhet som i større grad driver miljøvennlig. Dette betyr blant annet at man må produsere mer, men med mindre ressursinnsats. Økt fokus på naturens tåleevne har dessuten lagt grunnlaget for en rekke nye forretningsområder.

Politiske implikasjoner

Virkemidlene i næringspolitikken har som målsetting å stimulere til lønnsomme og omstillingsdyktige bedrifter. Økt verdiskaping er næringspolitikkens overordnede målsetting. For at næringspolitikken skal være virkningsfull er det viktig at alle politikkområder som påvirker bedriftenes verdiskapingsevne gjensidig underbygger hverandre. Næringsutvikling og verdiskaping blir påvirket av alle politikkområdene som samlet utgjør bedriftenes rammebetingelser, jf. figuren under.

Næringspolitiske utfordringer

Forrige | Innhold | Neste