Norsk næringsvirksomhet - Verkstedindustrien

Antall bedrifter 74039
Antall sysselsatte103913
Eksportandel i bransjen30
Bruttoprodukt i pst.6,3

Verkstedindustrien er Norges største industribransje, og er svært mangfoldig. Deler av bransjen er sterkt teknologibasert og FoU-intensiv, mens andre deler består av typisk sysselsettings-intensive bedrifter. Aker Maritime, Kværner m.fl. har bygd opp moderne offshoreverft som en følge av aktiviteten i petroleumsektoren. Petroleums- og vannkraftsvirksomheten har dessuten avfødt en rekke større kompetansemiljøer som nå utnytter sine kunnskaper innenfor nye deler av industrien. Bedrifter som Kongsberg Offshore og Kværner betraktes som verdensledende innenfor sine nisjer. Andre har spesialisert seg som leverandører av maskiner og utstyr til kraftverkene og prosessindustrien. Dette er bedrifter som, sammen med verftene, tilhører det tradisjonelt "tunge" verkstedmiljøet i Norge. Verkstedindustrien produserer også serieframstilte produkter som omfatter alt fra enkle ferdigvarer til tyngre stålkonstruksjoner. Her er ofte sysselsettingsintensiteten høy og teknologiinnholdet lavt.

Metallvarebedrifter er spredt over hele landet. Disse produserer i stor grad serieproduserte ferdigvarer og halvfabrikata, verdenskjent produkt er for eksempel fiskekroker fra O. Mustad. Konkurransen fra lavprisland i Øst-Europa og Asia har økt betydelig de siste ti årene, men norske produsenter har svart med å profilere seg på kvalitet og leveringsdyktighet. Norske bildelprodusenter, med Kongsberg Automotive og Hydro Automotive Structures i spissen, er etter hvert blitt sentrale underleverandører for en rekke bilprodusenter i Europa, Japan og USA. Produksjonen av kraftmaskiner og motorer omfatter blant annet produksjon av vann- og gassturbinpakker, forbrenningsmotorer og landbruksmaskiner. Bransjen består av få produsenter med få, store ordre. Industrien er grunnlagt på bakgrunn av behov i vannkraftsektoren, den maritime sektor, offshoreindustrien og prosessindustrien. De senere år har vannkraftutbyggingen innenlands gått kraftig ned, og leverandørene til vannkraftsektoren har satset betydelig på eksportmarkedene. Videre har vi flere store produsenter av motorer og deler til motorer for større fartøyer, som Ulstein Bergen.

Petroleumsrettet leverandørindustri leverer varer og tjenester rettet mot utbyggings- og driftsaktivitetene på norsk sokkel. Eksportandelen er lav, men det fokuseres i økende grad på internasjonalisering i næringen. Industrien består av selskaper som planlegger, konstruerer, produserer og vedlikeholder mange typer olje- og gassinstallasjoner både på land- og sjøsiden.

Skipsbyggingsindustrien er en viktig næring i mange lokalsamfunn. Det er i underkant av 50 verft som bygger eller kan bygge skip over 100 bruttotonn i Norge. Verftene bygger i det vesentlige små og mellomstore, spesialiserte skip som f.eks. produkt- og kjemikalietankere og hurtiggående passasjerbåter. Rask leveringstid og fleksibilitet i produksjonen kjennetegner norske verft. De fleste verftene er lokalisert til Vestlandet. Nesten halvparten av de rundt 6500 sysselsatte innen bygging av skip arbeider i Møre og Romsdal. Over halvparten av de norske verftene har under 100 ansatte mens omtrent en fjerdedel har over 200 ansatte. Verftsgruppene Aker Yards kontrollerer flere av verftene i Norge.

Andre deler av verkstedindustrien omfatter produksjon av blant annet generatorer, transformatorer og annet teknisk utstyr. Mange av aktørene er små med virksomhet basert på underleveranser. Internasjonal konkurranse, spesialisering og FoU har imidlertid gjort deler av teknologiindustrien til store markedsaktører innen sine nisjer. Mikroteknologi er et område som trolig vil få stor betydning for den nasjonale sensor- og instrumenteringsindustrien i årene som kommer. En stor aktør er SensoNor, som er en av verdens ledende produsenter av silisiumbaserte sensorer med en markedsandel på airbag-sensorer til biler på rundt 75 pst.

AktørProdukt
Kongsberg Automotive, Hydro Automotive StructuresBildeler
Ge Packaged Power, Ulstein Bergen AS,Kraftmaskiner og motorer
Kverneland Landbruksmaskiner
Aker Maritime, Kværner Oil & Gas Petroleumsrettet leverandørindustri
Aker Yards, Ulstein, Umoe, Fosen Mek. verkstedSkipsverft
ABB Distribusjon, Møre Trafo a/sEl-motorer og materiell for el-produksjon
Siemens, Glamox, SønnicoKontrolltavler og elektrisk utstyr
Alcatel Telecom Norway, Garex a/s, TeleCast Norge AS Kommunikasjonssystemer
AME Space a/s, Nera a/sUtstyr til kommunikasjons-, jordobservasjons- og vitenskapssatellitter
Alcatel Kabel Norge AS, Draka Norsk Kabel ASKabler

7> I tallet for sysselsatte, antall bedrifter og bruttoprodukt er produksjon av kontor- og datamaskiner, og radio- og fjernsynsapparater trukket fra. Disse framkommer under sysselsettings- og bedriftstallene i informasjons- og kommunikasjonsnæringen.

Verkstedindustrien

Forrige | Innhold | Neste