Norsk-tamilsk helseorganisasjon

Norsk-tamilsk helseorganisasjon

NTHO ble opprettet i januar 2003 av norsk-tamilsk helsepersonell for å bidra til gjenoppbyggingen av helsetjenestene i den nordøstlige del av Sri Lanka og drive helseforebyggende arbeid blant innvandrere i Norge. NTHOs medlemmer får ikke betalt reiser (med noen få unntak) og er ikke lønnet for deres arbeid i organisasjonen. I samarbeid med lokale helsemyndigheter og søsterorganisasjoner (tamilsk helsepersonell som bor i land som Storbritannia, USA, Australia og Malaysia) driver NTHO en rekke primærhelsesentre, tannhelseklinikker og mobile klinikker i Sri Lanka. NTHOs personale bidrar med behandling under deres opphold på Sri Lanka. Et sentralt aspekt ved vårt arbeid er å introdusere riktig og kostnadseffektivt utstyr til nødvendig helsearbeid og utdanne og heve kompetansen til lokalt helsepersonell.

Etter tsunamien etablerte NTHO raskt kontakt med Center for Health Care (CHC), vår viktigste samarbeidspartner i Sri Lanka, som koordinerte nødhjelpen. NTHO hadde 850 000 kroner til rådighet. Av dette var 350.000 innsamlede midler. I perioden 29.12.04-01.08.05 reiste seks grupper til området. Størrelsen på gruppene var to til åtte personer. I alt 45 personer har reist på oppdrag for NTHO, hvorav enkelte har reist flere ganger. Lengden på oppholdet var to til åtte uker, med et snitt på fire uker. I Oslo og Bergen har NTHOs medlemmer drevet krisepsykiatrisk samtaler blant norsk-tamiler som var rammet av katastrofen.

Første gruppe ble satt til å kartlegge lokale helsemyndigheters behov, kjøpe inn medisiner og nødvendig utstyr, besøke flyktningleirer for å iverksette tiltak som kunne avverge epidemier og bedre helsesituasjonen til flyktningene. I samråd med lokale helsemyndigheter har NTHOs videre aktivitet vært konsentrert i den østlige delen av Sri Lanka, hvor tilbudet av helsetjenester var dårligst og behovet størst. I regi av NTHO åpnet CHC et koordineringssekretariat i Batticaloa med tre ansatte som kartlegger helsesituasjon og medisinske behov, legger til rette for andre helseorganisasjoners arbeid og står for driften av CHCs helsetjenester i området. NTHO fikk driftsansvar for 2 primærhelsesentre i området (underlagt CHC). NTHO gikk til innkjøp av to ambulanser som fungerer som ambulansebiler og mobile klinikker. Av organisasjonens totale budsjett gikk 400 000 NKR til bilene med utstyr, 100 000 NKR ble brukt på medisiner og diverse utstyr, 100 000 NKR hadde en giver øremerket til bygging av en fløy til sykehuset i Mullaittivu, mens resterende midler gikk til avlønning av lokalt personell og drift av helsetjenester.

Gitt NTHOs natur og formål har organisasjonens arbeid i all hovedsak bestått i å gjenoppbygge, bistå og utvikle lokale helsetjenester. Etter flodbølgen har dette arbeidet også innbefattet større fokus på mobile helsetjenester som kan oppsøke spesielt hardt rammede eller isolerte befolkningsgrupper (primærhelsetjeneste og tannbehandling i flyktningleirer og vanskelig tilgjengelige områder). Lokalbefolkning og lokalt helsepersonale har fått opplæring i prehospitalt arbeid. NTHOs medlemmer med psykiatrisk fagbakgrunn har behandlet personer med psykiske lidelser og undervist lokalt helsepersonell i denne typen (krise)psykiatrisk arbeid.