NOU-1995-2. Forslag til endringer i markedsføringsloven

Status:

Høringsfrist:

10.2 UTVALGETS FORSLAG TIL ENDRINGER I MARKEDSFØRINGSLOVEN

§1 skal lyde:

I næringsvirksomhet må det ikke foretas handling om strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom, eller er urimelig i forhold til forbrukere eller som for øvrig strider mot god markedsføringsskikk.Annonsør og den som utformer reklame skal sørge for at reklame ikke er i strid med likeverdet mellom kjønnene, og at den ikke utnytter det ene kjønns kropp eller gir inntrykk av en støtende eller nedsettende vurdering av kvinne eller mann.Ved vurderingen av om første eller annet ledd er overtrådt, skal det kunne tas i betraktning om reklamen, på grunn av utforming, format, omfang eller andre virkemidler, fremstår som særlig påtrengende.

Medlemmene Andresen og Grahm mener at markedsføringsloven §1 annet ledd bør beholdes slik den lyder og slutter seg heller ikke til forslaget i 3. ledd.

§2 Bestemmelsens siste ledd oppheves.

Medlemmet Roe mener at bestemmelsen bør beholdes.

§4 skal lyde:

I næringsvirksomhet er det forbudt å søke å fremme omsetningen av varer eller tjenester til forbruker ved å tilby en tilleggsytelse vederlagsfritt eller til redusert pris ved kjøp av varene eller tjenestene.En ytelse som er av helt samme art som hovedytelsen, anses ikke som en ulovlig tilleggsytelse.Tilbud om deltakelse i utlodning eller konkurranse anses som en tilleggsytelse dersom kjøp av en vare eller tjeneste er en forutsetning for deltakelse.Tilbud som utgivere av periodiske publikasjoner framsetter i bladet eller skriftet om belønning eller premiering for oppgaveløsninger, konkurransedeltakelse eller liknende prestasjoner fra lesernes side, omfattes ikke av bestemmelsene i tredje ledd dersom verdien av premiene eller størrelsen av belønningen ikke overstiger de beløp som Kongen fastsetter.En pengeytelse i form av rabatt til forbruker er ikke en ulovlig tilleggsytelse med mindre det gjøres bruk av innløsningskuponger, merker eller tilsvarende, eller rabattkort som over tid gir rett enten til en progressiv rabatt eller til rabatt etter et bestemt antall kjøp eller bestemt mengde.

Medlemmene Andresen og Grahm mener at markedsføringsloven §4 og §5 bør oppheves.

Medlemmet Roe foreslår et utvidet forbud mot rabattordninger. Forslaget har denne ordlyd:

Ytelse av rabatt er forbudt på alle andre måter enn ved umiddelbar nedsettelse av prisen direkte på varer eller tjenesteytelser. Denne prisfordelen må ikke knyttes til betingelser, bortsett fra krav om kjøp av større mengder av varer/tjenesteytelser med mengderabatt.Bruk av enhver form for merker, kuponger, « medlemskort » eller annen form for identifikasjonsmiddel av kunder eller kundegrupper, for å yte dem en særlig rabatt, er forbudt.Dette forbud gjelder også ytelse av rabatt ved hjelp av elektroniske kommunikasjons- og hjelpemidler.

Som et subsidiært forslag fremmer dette medlem også følgende forslag:

Næringsdrivende som yter rabatt til medlemmer av nærmere bestemte foreninger eller arbeidstakergrupper, skal opplyse om dette i forretningslokalene.

Medlemmet Kavåg går mot forslagets punkt 5. Det vises til hans særuttalelse.

§5 Bestemmelsen foreslås opphevet.

§13 femte ledd skal lyde:

Med samtykke av Markedsrådets formann kan Forbrukerombudet forelegge for Markedsrådet en sak av prinsipiell karakter knyttet til overtredelse av §1, §2, §3, §4 og til overtredelse av lov og forskrifter som Forbrukerombudet er tillagt tilsyn med i henhold til tredje ledd. Dette gjelder uten hensyn til om minnelig ordning er oppnådd eller den næringsdrivende erklærer at markedsføringstiltaket er avsluttet.

§14 første og annet ledd skal lyde:

Dersom Forbrukerombudet ikke oppnår frivillig ordning, og ombudet for en sak etter kapittel I eller kapittel II, eller som ombudet er tillagt tilsynet med etter forskrifter gitt i medhold av lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 3-1 tredje ledd, antar at det vil medføre ulempe eller skadevirkning å avvente Markedsrådets vedtak, kan Forbrukerombudet treffe vedtak om forbud som nevnt i §12.Forbrukerombudet kan også treffe vedtak som nevnt i første ledd dersom ombudet anser markedsføringen eller avtalevilkåret i det vesentlige identisk med markedsføring eller vilkår som Markedsrådet tidligere har nedlagt forbud mot. »

Bestemmelsens annet, tredje og fjerde ledd, blir henholdsvis tredje, fjerde og femte ledd.

Markedsføringsloven §17 annet ledd skal lyde:

Uaktsom overtredelse av §2 og §3 og forbudsvedtak fattet i medhold av denne lov, eller medvirkning til dette, straffes med bøter.

Medlemmene Hesselroth, Kavåg, Grahm og Andresen går imot endringsforslaget.

Markedsføringsloven §20 annet ledd skal lyde:

Bestemmelsen i denne lovs §9 a får ikke anvendelse på innholdet i vilkår om priser, rabatter, bonuser og avanser.